Kody tytułów ubezpieczeń 2024 - nowy projekt zmian MRiPS

Iwona Maczalska

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego wpłynął nowy projekt rozporządzenia wprowadzający zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń. Od stycznia 2024 roku niektóre kody ulegną zmianie, pojawią się również kody zupełnie nowe.

» Nowe kody w ubezpieczeniach w ZUS od 5 sierpnia 2023 r. - lista zmian

11 września 2023 roku na stronie rcl.gov.pl opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych (…). W myśl zapisów projektu już od stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń.

Kody tytułów ubezpieczeń 2024

Źródło: rcl.gov.pl

Jakie zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń 2024?

Jak wyjaśniają projektodawcy, konieczność wprowadzenia zmian w kodach tytułów ubezpieczeń wynika bezpośrednio ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), która wprowadziła do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające, jak również z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) i uchyleniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969, z późn. zm.).

W związku z powyższym jeśli projekt wejdzie w życie, już od stycznia 2024 zaczną obowiązywać następujące zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń:

1. w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” dodane zostaną nowe kody:

  • „14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające”,
  • „14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające”,

2. w części IV „Kod pracy o szczególnym charakterze” zmienione zostanie brzmienie kodu 21 na:

  • „21 – prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

Nowe kody tytułów ubezpieczeń 2024 – przepisy przejściowe

Choć rozporządzenie ma wejść w życie już w styczniu 2024 roku, to zawiera ono równieżprzepisy przejściowe. Jak tłumaczą projektodawcy ,, W projekcie rozporządzenia zamieszczono przepis przejściowy informujący, że w przypadku przekazywania dokumentów dotyczących okresów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia i kody pracy o szczególnym charakterze, obowiązujące w okresach, za które dokumenty te zostały przekazane”.

ZUSZasiłki