Niższy PIT to nawet 855 zł oszczędności, wyższe koszty pracownicze dadzą nawet 490 zł

Piotr Szulczewski 17.07.2019 09:19 (aktualizacja: )

Zmiana stawki podatku PIT największe oszczędności przyniesie osobom z miesięcznym dochodem w granicach 7100 zł, którzy dojeżdżają do pracy oraz wykonują wiele umów jednocześnie. Nie znaczy to jednak, że z obniżonej stawki podatku i wyższych kosztów nie skorzystają pozostali pracownicy. Zmiana prawa najmniej korzystnie oddziaływać będzie na zatrudnionych na umowach zlecenie czy dzieło – tu bowiem koszty podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Rząd przyjął 16.07.2019 r. projekt w sprawie obniżenia podatków dochodowych dla ogółu podatników o 1%. Jednocześnie korzystną zmianę odczują pracownicy – w ich przypadku dodatkowo wzrosną koszty podatkowe ustalane ryczałtowo, w stałej miesięcznej kwocie. O ich wartość obniżają oni dochód, a zatem kwotę, od której ostatecznie płacą podatek. 

Dwa razy wyższe koszty podatkowe

W uzasadnieniu prac legislacyjnych wskazano, że projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

[aktualizacja 04.09.2019 r.]:nowe wyższe koszty uzyskania przychodów od 1 października 2019 r.

Obecne KUP (w zł) do końca 2019 r. *KUP po zmianie (w zł) w 2020 r.
111,25250
139,06300
13353000
1668,723600
2002,054500
2502,565400

Niższe koszty podatkowe dotyczyć będą wyłącznie zatrudnionych na umowach o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy. Pośrednio z wyższych kosztów skorzystają podatnicy świadczący czynności rozliczane jako działalność wykonywana osobiście:

  • wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
  • należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów.

W przypadku powyższych rozliczeń koszty pracownicze określane są bowiem analogicznie – w postaci ryczałtu przy zastosowaniu jednak wyłącznie stawek dla pracowników miejscowych.

Zmiana wysokości kosztów wpływa na podstawę opodatkowania i jedynie pośrednio na podatek. W efekcie podatnik odczuwa w portfelu ok. 17% z różnicy zmienionych kosztów (np. zmiana z 2502,56 na 5400, czyli podwyższenie kosztów o 2897,44 zł daje realnie w portfelu oszczędność ok. 492 zł o ile podatnik pozostanie w I progu podatkowym, czyli będzie opodatkowany 17% podatkiem PIT).

Umowy śmieciowe bez preferencji - zlecenie i dzieło z kosztami na dotychczasowym poziomie

Zmiany w kosztach podatkowych nie obejmują umów o dzieło i zlecenie, w przypadku których pozostaną one na poziomie 20%, ewentualnie 50% lub kosztów faktycznie ponoszonych.  Zmianie nie ma ulec również katalog ograniczający liczbę profesji uprawnionych do preferencyjnych kosztów 50%, wprowadzony w poprzednich latach do ustawy o PIT.

Stawka podatku niższa, ale tylko w I progu

Projekt zakłada zachowanie II stopniowej skali podatkowej. W pierwszym progu, w którym dodatkowo stosowana będzie kwota zmniejszająca podatek, stopa podatku zostanie obniżona z 18 do 17%. W II progu stopa podatku pozostanie na dotychczasowym poziomie – 32%. Bez zmian również pozostanie dodatkowy podatek solidarnościowy na poziomie 4% la osób uzyskujących dochody powyżej 1 mln zł, traktowany przez część specjalistów jako szczególny rodzaj III progu podatkowego.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych KPRM, „obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)”.

Podatek PIT