Niższe odprawy – tarcza 4.0

Ewelina Czechowicz

W art. 15gd tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostało obniżenie maksymalnej wysokości odpraw, wypłacanych przy zakończeniu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami tzw. tarczy 4.0, która obowiązuje od 24 czerwca 2020 maksymalna odprawa została ograniczona do 10-krotności minimalnej pensji (26 tys. zł w tym roku).

Jak było dotychczas?

Wcześniej pracownikowi, z którym rozwiązywano umowę o pracę z przyczyn nieleżących po jego stronie, przysługiwała odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od stażu zatrudnienia. Wysokość ustawowej odprawy była limitowana do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (łącznie 39.000 zł)

Obniżenie maksymalnej wysokości odprawy - warunki

Tarcza 4.0 wprowadza istotne zmiany, ponieważ obniża je aż o 1/3. Od 24 czerwca 2020 r. maksymalna ustawowa wysokość odprawy ograniczona została do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (26.000 zł).

Warunki wypłaty obniżonej odprawy

Obniżona wysokość odprawy będzie przysługiwać jedynie w określonych okolicznościach:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;
  • jeśli u pracodawcy wystąpił spadek dochodów, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, nie mniej niż o 15% lub nie mniej niż o 25%, w zależności od wybranego okresu referencyjnego (więcej na temat obliczania spadku dochodów zobacz w art. 15g ust. 9 Ustawy COVID-19);
  • lub jeśli u pracodawcy wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, przez który rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników,
  • z uwzględnieniem składek ZUS i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca, dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, nie mniej niż o 5%

W związku z tym wypłata obniżonej odprawy będzie możliwa wyłącznie w trakcie trwania epidemii oraz wyłącznie u przedsiębiorców, których bezpośrednio dotknęły skutki koronowirusa.

Obniżona maksymalna wysokość odprawy – czy  tylko dla pracowników etatowych?

Obniżoną maksymalną wysokość odprawy u pracodawców, których dotknęły skutki Covid-19, można będzie stosować nie tylko w przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie również przy wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umów zlecenia, umów o dzieło oraz w związku ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji (np. członków zarządów czy członków rad nadzorczych).

Kodeks pracyPłaca minimalnaKoronawirus w PolsceFormy zatrudnienia