NIK pyta przedsiębiorców o ocenę i koszty związane z wprowadzeniem JPK

Polska należy do grona krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zapobiegać wyłudzaniu zwrotów podatku od towarów i usług, wciąż podejmowanych jest szereg działań, zmierzających m.in. do zbudowania skuteczniejszego systemu zarządzania i kontroli w zakresie podatku VAT, efektywnego typowania przestępczych łańcuchów transakcji oraz eliminowania procederu wystawiania fikcyjnych faktur. W uszczelnieniu systemu VAT miały pomóc przepisy wprowadzające m.in. comiesięczny obowiązek przesyłania przez podatnika - bez wezwania organu podatkowego - informacji o prowadzonej ewidencji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak przedsiębiorcy postrzegają nowe obowiązki dostosowania ewidencji podatkowej do ustawowych wymogów w zakresie JPK – postanowiła sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli.

Jednolity Plik Kontrolny, czyli jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami?

Delegatura NIK w Krakowie koordynuje już, prowadzoną w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej, kontrolę dotyczącą Wykorzystania JPK w postępowaniach i kontrolach podatkowych. Częścią kontroli będzie specjalnie opracowana ankieta, która pozwoli kontrolerom zapoznać się z praktyczną stroną wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Kierownictwo krakowskiej Delegatury rozesłało właśnie maile do 25 tys. przedsiębiorców, losowo wybranych z bazy teleadresowej, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe, dotyczące doświadczeń związanych z wprowadzeniem JPK.

Konsekwencje nieprzekazania JPK na żądanie

Najwyższa Izba Kontroli chce dowiedzieć się od przedsiębiorców, jaki wpływ na koszty wypełniania obowiązków podatkowych miało wprowadzenie JPK. Kontrolerzy zainteresowani są także skalą ewentualnych problemów technicznych, jakie napotkali przedsiębiorcy w związku ze sporządzaniem i przekazywaniem plików JPK oraz tym, czy przedsiębiorcy wykorzystują JPK do własnych celów (np. zarządczych).

Ponad 193 tys. podejrzanych faktur w JPK_VAT wykryło MF

W ankiecie znajdują się również zagadnienia dot. opinii przedsiębiorców na temat ewentualnego zmniejszenia uciążliwości kontroli podatkowych w związku z funkcjonowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców zostaną wykorzystane zbiorowo do opracowania informacji o wynikach kontroli. Ankieta ma charakter anonimowy. Czas na wypełnienie mija 14 grudnia 2018 r.

NIK systematyczne bada obszary działalności państwa związane z egzekwowaniem dochodów podatkowych, a w ramach kontroli budżetowych często porusza kwestie związane z unikaniem płacenia podatków. Na konferencjach organizowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju oraz Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawiał wnioski z kontroli na temat zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług, z kontroli nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, oraz egzekwowania przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych.

NIK skutecznie wnioskowała do ministra finansów m.in. o szybsze wdrażanie rozwiązań prawnych i regulacji uszczelniających system podatkowy. Jedną z ważniejszych zmian systemowych było wprowadzenie obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych danych z ewidencji VAT w postaci plików o jednolitej strukturze, który ma pozwolić na identyfikowanie anomalii w rozliczeniach podatkowych i poprawić skuteczność typowania podmiotów do kontroli.  Trzeba pamiętać, że nieujawniona działalność gospodarcza nie tylko generuje straty dla budżetu państwa, ale jest nieuczciwą konkurencją dla rzetelnie rozliczających się przedsiębiorców.

Źródło: NIK

JPK Jednolity Plik KontrolnyKontrola