Nauczyciele z 50 proc. kosztami podatkowymi. Projekt zmian w prawie czy mrzonka?

Piotr Szulczewski 02.04.2019 11:02 (aktualizacja: )

Prezydent Andrzej Duda zaproponował wprowadzenie podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów również dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Zmiana ma wprowadzić przywilej dla osób uczących.

Obecnie podwyższone koszty podatkowe zastosować mogą osoby uzyskujące przychody z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej na uczelni działalności dydaktycznej. Koszty te obejmują wyłącznie wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Jak rodzic może zapewnić sobie wolny dzień z powodu strajku nauczycieli

Zmiana w praktyce oznaczałaby nie tylko zmiany w ustawie o podatku dochodowym, ale przede wszystkim modyfikacje większości umów zawartych i zawieranych w przyszłości przez nauczycieli. Chodzi o zmiany, które ustalałyby, że wynagrodzenie wypłacane jest nie tyle z tytułu prowadzenia czynności dydaktycznych, co z tytułu wykorzystywania w niej praw autorskich lub rozporządzania nimi.

Sama zmiana w przepisach prawa nie obejmie obecnych kontraktów nauczycielskich, w których wynagrodzenie wypłacane jest za wykonywanie samych czynności dydaktycznych bez precyzowania, że dochodzi do jakichkolwiek rozliczeń lub korzystania z praw autorskich przez nauczycieli twórców. Jeśli zmiana wejdzie w życie, nauczyciele będą zobowiązani żądać zmian w swoich angażach, a to może powodować z kolei konsekwencje w prawie pracy – negocjacje angaży, wypowiedzenia modyfikujące oraz znaczne zmiany w zasadach rozliczeń. Dodatkowo trudno będzie wskazać na etapie rozliczania umów, jaka część pracy nauczyciela będzie pracą twórczą, a jaka – pracą pozostałą. A zapisy o takiej treści (konkretyzujące rozliczenia) będą musiały pojawić się w umowach.

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania 50 proc. kosztów autorskich

Chodzi o to, że praca nauczyciela znacząco różni się od pracy nauczyciela akademickiego, który posiada angaż na konkretne godziny naukowe. Wynagrodzenie będzie musiało zatem zostać podzielone na rozliczane twórczo (dla uzyskania takiego wynagrodzenia nauczyciel będzie korzystał z praw autorskich) i rozliczane z wykorzystaniem kosztów standardowych (np. godziny wychowawcze, dyżury w czasie przerw lekcyjnych, obecność w szkole w czasie ferii, sprawowanie pieczy w świetlicy, pomoc w dowozach dzieci do szkoły).

50% czyli jaka korzyść dla nauczyciela?

Zakładając, że organ prowadzący zezwoli, aby 90% wynagrodzenia nauczyciela rozliczane było jako działalność twórcza, kwota ta rozliczona zostanie rozliczona z użyciem 50% kosztów uzyskania. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Dla pozostałych 10% wynagrodzenia (przysługującego za pozostałe czynności nauczyciela), będą mu przysługiwały koszty ryczałtowe takie, jak stosowane są obecnie.

Zakładając 3000 zł brutto wynagrodzenia (i 644,28 zł ZUS po stronie zatrudnionego) rozliczanych jako autorskie w systemie 90/10, obecnie stosowane koszty 111,25 zł miesięcznie zostałyby podwyższone na 1060 + 111,25 = 1171,25 zł, co dałoby realną korzyść podatkową o około 190 zł w stosunku do obecnego rozliczenia nauczyciela.

Kwota wolna od podatkuKosztyFormy zatrudnieniaPIT-37Rozliczenie roczne