Nakaz zwrotu dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnych

W związku z faktem, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaje decyzje nakazujące przedsiębiorcom zwrot środków przekazanych im tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty przez przedsiębiorcę kwoty kosztów płacy zatrudnionych przez niego pracowników pełnosprawnych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z wnioskiem o wydanie przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnień prawnych w następującym zakresie: Czy w świetle przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1172 – dalej ustawa o rehabilitacji) kosztami kwalifikowanymi są jedynie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego, czy też koszty płacy pracowników ogółem, tj. koszty płacy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych?

Zdaniem Rzecznika ustawa o rehabilitacji, posługując się pojęciem koszty płacy, odnosi je do kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, a nie pracowników pełnosprawnych. Tym samym PFRON badając czy wystąpiła przesłanka z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, powinien ustalić czy przedsiębiorca poniósł koszty płacy pracownika niepełnosprawnego z zachowaniem terminów, a nie koszty płacy pracowników ogółem. Skoro bowiem pracodawca uzyskuje dofinansowanie do wynagrodzenia konkretnego pracownika niepełnosprawnego, to w postępowaniu w przedmiocie weryfikowania prawidłowości uiszczania kosztów płacy z tego tytułu, także powinny być ustalane okoliczności dotyczące konkretnego pracownika niepełnosprawnego, a nie globalnie wszystkich pracowników. W sytuacji zatem gdy przedsiębiorca dokonał wpłaty całości kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych, a uchybił terminowi uiszczenia kosztów płacy pracowników pełnosprawnych powyższe uchybienie, zdaniem Rzecznika nie stanowi podstawy dla zastosowania sankcji wynikającej z przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Choroba, wypadekPłaca minimalnaKosztyFormy zatrudnienia