MF - część terminów do rozliczenia PIT będzie przedłużonych

23.01.2019 08:41 (aktualizacja: )

Do 7 lipca 2019 r. ma zostać wydłużony termin na złożenie przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłatę podatku należnego, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), która m.in. wprowadziła tzw. podatek od wyjścia (exit tax).

Wyjazd za granicę, praca za granicą - podatek przed wyjazdem z Polski (Exit tax)

 

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków.

Zgodnie z art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwana dalej: ustawa PIT, na podatników, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy), nałożony został obowiązek składania urzędom skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków.

Analogicznie, zgodnie z art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, późn. zm.), zwana dalej: ustawa CIT, na podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), nałożony został obowiązek składania urzędom skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków wyznaczony został do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków. W tym terminie podatnicy zobowiązani są do wpłaty zadeklarowanego podatku należnego.

Regulacja wprowadzona ww. ustawą z dnia 23 października 2018 r. wymagają opracowania nowych wzorów formularzy podatkowych. Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące wydania przez Ministra Finansów stosownych rozporządzeń. Przewiduje się, iż rozporządzenia określające wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i nastąpi to do końca stycznia 2019 r. Na uwadze należy mieć to, iż wydanie nowych formularzy wiąże się również z koniecznością opracowania ich wersji elektronicznych, a także przygotowaniu ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX.

Z uwagi na to zasadne jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia, tak aby zapewnić podatnikom niezbędny czas do prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie PIT i CIT. Wydłużenie podatnikom terminu składania deklaracji, o których mowa w art. 30 da ust. 14 ustawy PIT i art. 24f ust. 12 ustawy CIT, a także do wpłaty podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków ułatwi podatnikom prawidłowe wykonanie obowiązków nałożonych nowymi przepisami. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera również fakt prowadzenia przez Ministra Finansów konsultacji podatkowych dotyczących przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Wskazane jest, aby stosując omawianą instytucję, stanowiąca nowość w polskim systemie prawnym, podatnicy działali w stanie pewności prawa, który ma zapewnić właśnie wydanie przedmiotowych objaśnień podatkowych.

W celu uniknięcia powyższej sytuacji proponuje się przedłużyć termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da ust. 14 ustawy PIT i art. 24f ust. 12 ustawy CIT, a także do wpłaty podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków do dnia 7 lipca 2019 r. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 50 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu. Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Będą nowe formularze CIT-NZ i PIT-NZ

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

CITPodatek PITRozliczenie roczne