Mały ZUS Plus: projekt ustawy uzależniającej składki ZUS od wysokości dochodu

Katarzyna Sudaj

MPiT opublikowało projekt przepisów wprowadzających tzw. Mały ZUS plus, gdzie składki ubezpieczeniowe dla najmniejszych przedsiębiorców będą liczone od dochodu. Od 1 stycznia 2020 roku prawie 320 tys. mikrofirm będzie mogło zapłacić o kilkaset złotych miesięcznie mniej.

[aktualizacja 21.11.2019]: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS-ie Plus

Najmniejsze firmy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. zł, a dochód będzie niższy niż 6 tys. zł miesięcznie, będą mogły opłacać składki ZUS uzależnione od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie niż pełen ZUS. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.

17 października br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. To modyfikacja dotychczasowego rozwiązania tzw. małego ZUS-u, który uzależniał wysokość stawek ZUS od wysokości osiągniętych przychodów (roczne przychody do poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę), pomijając kwestię faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

– Nasz projekt to realizacja jednego z punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który przedstawialiśmy w kampanii wyborczej. Dzięki niemu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję. Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju - mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Obecnie minimalna wysokość składek na te ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) w przypadku braku korzystania z ulg w 2019 r. to 904,60 zł miesięcznie. W 2020 roku będzie to jeszcze więcej. Należy pamiętać również o obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł miesięcznie.

Składki ZUS 2020: będzie spora podwyżka dla przedsiębiorców

Uwaga!

Projektodawca postanowił jednoznacznie przesądzić, że w przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.

Ile wyniosą nowe składki ZUS uzależnione od dochodu?

W uzasadnieniu do projektu MPiT podaje przykładowe wyliczenia. Symulacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym wygląda tak:

Hipotetyczny miesięczny przychód

Hipotetyczny miesięczny dochód

Mały ZUS (na 2020 r. liczony wg zasad obowiązujących w 2019 r.

Mały ZUS+ w 2020 r.

Różnica między scenariuszem bazowym a nowym rozwiązaniem stanowiąca korzyść przedsiębiorcy

Różnica między pełną składką ZUS na 2020 r. a nową ulgą Mały ZUS+

2500,00

1500,00

381,66

246,79

134,87

745,51

3500,00

1800,00

534,32

284,76

249,56

707,54

4500,00

2100,00

686,98

332,22

354,76

660,08

5500,00

2500,00

839,65

395,50

444,15

596,80

6000,00

2800,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

442,96

549,34

549,34

7000,00

3000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

474,60

517,70

517,70

9000,00

4000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

632,80

359,50

359,50

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zmiany oskładkowania będą wyglądały tak:

Hipotetyczny miesięczny przychód

Mały ZUS (na 2020 r. liczony wg zasad obowiązujących w 2019 r.

Mały ZUS+ w 2020 r.

Różnica między scenariuszem bazowym a nowym rozwiązaniem stanowiąca korzyść przedsiębiorcy

Różnica między pełną składką ZUS na 2020 r. a nową ulgą Mały ZUS+

2500,00

381,66

246,79

134,87

745,51

3500,00

534,32

276,85

257,47

715,45

4500,00

686,98

355,95

331,03

636,35

5500,00

839,65

435,05

404,60

557,25

6000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

474,60

517,70

517,70

7000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

553,70

438,60

438,60

9000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

711,90

280,40

280,40

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Warunki korzystania z Małego ZUS-u plus

  1. Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus, oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej przez 60 dni.
  2. Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
  3. Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to zatem wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.
  4. Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Wydłużony termin na zgłoszenie Małego ZUS-u do końca stycznia

Zamiar korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dniu od 1 stycznia.

Niższe składki ZUS to niższe świadczenia ubezpieczeniowe

- Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty - przypomina wiceminister Marek Niedużak. Przypomnijmy, że w 2019 roku ponad 186 tys. najmniejszych przedsiębiorców zgłosiło chęć skorzystania z nowej ulgi tzw. małego ZUS-u.

Jak zaoszczedzić na składkach ZUS?

Wykorzystać wszystkie możliwości opłacania składek ubezpieczeniowych w niższej wysokosci niż normalnie. Najpierw wykorzystać „ulga na start” i przez pół roku nie płacić nic na ubezpieczenie społeczne. Potem przez 24 miesiące opłacać preferencyjne składki dla nowych firm liczone od niższej podstawy, a następnie mikrofirmy z niskim dochodem mogą skorzystać z Małego ZUS-u plus.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Obecnie projekt trafił do konsultacji społecznych.

Niski ZUSZUS