Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Limity podatkowe – deklaracje roczne PIT

Piotr Szulczewski

W związku ze zbliżającym się sezonem rozliczeń rocznych przypomnieć warto maksymalne wartości odliczeń, jakie można uzyskać w deklaracjach rocznych za 2018 r. Pozostało jeszcze 2 miesiące na przeprowadzenie wydatków, które uprawniać będą do ulg podatkowych w deklaracjach PIT składanych w okresie 15 lutego – 30 kwietnia 2019 r.

Maksymalne kwoty odliczeń podatkowych za 2018 r. wynoszą:

 • wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2018 wynosi 5 331,60zł,
 • limit ulgi wydatków na użytkowanie sieci Internet – 760 zł,
 • łączna wartość darowizn na cele pożytku publicznego, na działalność kościoła oraz na rzecz krwiodawstwa – 6% dochodu podatnika,
 • maksymalny dochód osoby niepełnosprawnej w sytuacji, w której z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków tej osoby korzystać może jej opiekun – 10.380,36 zł,
 • ulga prorodzinna – limit dochodowy dla korzystania z ulgi w przypadku posiadania jednego dziecka:
  • 56.000 zł na jednego rodzica,
  • 112.000 zł – przy dwojgu rodziców; limit nie stosowany w przypadku odliczenia na dwoje i więcej dzieci,
 • ulga prorodzinna – limity odliczenia:
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie pierwszego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka,
 • koszty uzyskania przychodu  - autorskie – 85528 zł,
 • koszty uzyskania przychodu ryczałtowe – 111,25 zł miesięcznie i 1335 zł rocznie, nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • koszty uzyskania przychodu dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości - wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, i nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
 • ulga na leki – limit różnicy pomiędzy kwotą faktycznie poniesionych wydatków a kwotą 100 zł,
 • odliczenie ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy ustalenia składek (do ZUS opłacane jest 9% podstawy ustalenia),
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia),
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia);
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia);
 • kwota wolna od podatku za  2018 r.:
  • dochód do 8000 – kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT - 1440 zł,
  • dochód od 8001- 13.000 kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT zmniejsza się w miarę wzrostu dochodu,
  • dochód 13.001 – 85.528 zł - odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT – 556,02 zł,
  • dochód 85.529 – 127.000 zł - 000 kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT zmniejsza się w miarę wzrostu dochodu,
  • dochód powyżej 127.000 zł – kwota zmniejszająca podatek nie występuje.

PIT-37KosztyUlga na dzieciKwota wolna od podatku