Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej. O czym trzeba pamiętać

Redakcja PIT.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal, posługując się podpisem elektronicznym. Możliwa jest również forma papierowa. W tym wypadku wniosek można złożyć pocztą lub osobiście. Najwcześniejszym dniem wykreślenia jest data skutecznego doręczenia wniosku.

Zasada „jednego okienka” skutkuje automatycznym wysłaniem informacji do Urzędu Skarbowego i ZUS, przy czym dla rozliczających się kartą podatkową konieczna jest uzupełniająca informacja do US – deklaracja PIT 16Z.

Warto jednak pamiętać, iż w/w automatyzm nie działa w wypadku, gdy jesteś płatnikiem zarejestrowanych ubezpieczonych. W tym wypadku niezbędne jest wcześniejsze rozwiązanie umów oraz konieczne jest złożenie wniosków ZUS ZWUA oraz ZUS ZCNA. W tym wypadku termin dni siedmiu na zgłoszenie liczony jest od ustania obowiązku ubezpieczenia, a składki pozostają wymagalne także po formalnym zakończeniu prowadzenia działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Źródło: shutterstock

Osoby rozliczające się podatkową księgą przychodów i rozchodów muszą ponadto sporządzić wykaz majątku przedsiębiorstwa oraz spis z natury. Dokumenty te należy przechowywać przez pięć lat.

Składniki majątkowe pozostają w tym wypadku własnością już nie przedsiębiorcy, jednak ich zbycie w ciągu lat 6 od zakończenia działalności traktowane będą jako przychód opodatkowany.

Osoby które prowadziły księgi rachunkowe, lub rozliczający się kartą podatkową nie mają w/w obowiązku. Ryczałtowcy muszą natomiast sporządzić zestawienie ograniczone - wykaz majątku. Powyższe zestawienia nie mają narzuconych formularzy, a ich treść jest jedynie określona opisowo.

Różnica w rozliczeniach dotyczy też ostatniej wpłaty podatku w związku z działalnością. Rozliczający się kartą wpłacają 1/30 należności miesięcznej za każdy dzień do dnia zakończenia działalności. Pozostali wg. zasad dotychczasowych.

Powyższe dotyczy obowiązków księgowych i podatku dochodowego. Podatek Vat wymaga złożenia deklaracji VAT-Z złożonej również w ciągu siedmiu dni oraz dodatkowego, odrębnego spisu z natury do celów VAT – dotyczy oczywiście podatników Vat czynnych. Istotnym elementem tego spisu jest wycena składników majątkowych do celów VAT. Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub nabycia, lub cenę/wycenę rynkową składników podobnych.

Dokonany na potrzeby VAT remanent likwidacyjny wymaga zgłoszenia do US i podlega opodatkowaniu. Konieczne jest też uwzględnienie jego wartości w deklaracjach jpk.

Niezmierne istotne jest byśmy nie pominęli obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej i ubezpieczeń społecznych. Termin pięcioletni jest w tym wypadku tylko jedną z możliwości, bowiem w niektórych wypadkach dokumentacja pracownicza (min. zatrudnionych przed rokiem 1999) musi być przechowywana nawet 50 lat.

Istnieje również obowiązek wyrejestrowania kasy fiskalnej, w tym wypadku konieczny jest udział w procedurze serwisanta i niezbędne zgłoszenie do US. By podkreślić złożoność wszystkich w/w pozornie prostych procedur warto wskazać dotyczące ich regulacje wskazywane przez publikator państwowy:

 • Art. 5, 6, 15, 63 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Art. 20, 45 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Art. 86, 70 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • Art. 7, 29a, 14, 111 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Art. 14, 24 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 • Art. 74 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Art. 47, 47a, 48b, 49 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Art. 125a Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych..
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

W tych okolicznościach więcej niż wskazane jest uzgodnienie czynności z osobami świadczącymi pomoc księgową, szczególnie gdy chcemy uniknąć przechowywania dokumentacji jako osoby prywatne.

 

Autor: Adam Werner, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

JPK Jednolity Plik KontrolnyZUS