Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jakie wydatki odliczysz w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2020 rok?

Iwona Maczalska

W 2021 roku podatnicy nadal mają możliwość skorzystania z odliczenia w PIT wydatków związanych z niepełnosprawnością. Krajowa Administracja Skarbowa radzi, jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w 2021 roku.

» Ulga rehabilitacyjna na leki. Wydatki tylko powyżej 100 zł

W 2021 roku niepełnosprawni podatnicy oraz osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, po raz kolejny mogą skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków w rozliczeniu PIT. Odliczenie to powoduje obniżenie dochodu podatnika, co wpływa bezpośrednio na kwotę należnego podatku do zapłaty, bądź na kwotę zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Ulga rehabilitacyjna 2021. Jakie wydatki można odliczyć?

Krajowa Administracja Skarbowa wychodząc naprzeciw podatnikom wydała broszurę informacyjną, wyjaśniającą jakie wydatki można odliczyć w PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jak podkreśla KAS, wydatki rozliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej podzielić można na wydatki limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego) oraz wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała kwota).

» Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2020 r. - kto z niej skorzysta i ile odliczy?

Jak podpowiada KAS, wśród wydatków nielimitowanych odliczanych w PIT znajdują się wydatki poniesione na:

 • ,,adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

- na turnusie rehabilitacyjnym,

- w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.”

 

Z kolei wśród wydatków limitowanych wyróżnić należy wydatki poniesione na:

 

 • ,,opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, np. psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej czy psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby 8 Ministerstwo Finansów niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł (przykład na str. 12).”

KAS uczula jednak, że wydatki sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo które w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie – nie podlegają odliczeniu w PIT pomimo, że są wymienione w powyższym katalogu.

 

Cały biuletyn Krajowej Administracji Skarbowej pobrać można tutaj.

/ na podstawie biuletynu KAS

Ulga rehabilitacyjnaRozliczenie rocznePIT-37Odliczenia w PIT