Pobierz e-pity 2019

Jak zrezygnować z ryczałtu lub podatku liniowego w trakcie roku

Piotr Szulczewski 29.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Druga połowa roku weryfikuje wstępne założenia co do faktycznie uzyskiwanych obrotów oraz co do wyboru optymalniej formy opodatkowania. Rezygnacji z ryczałtu lub podatku liniowego w trakcie roku dokonuje się jednak inaczej, niż ich wyboru.

Kiedy warto przejść na podatek liniowy?

Wybór opodatkowania w formie zryczałtowanej lub podatku liniowego wymaga złożenia oświadczenia do 20 stycznia danego roku. Wybór zachowuje swą ważność również w latach kolejnych, chyba że podatnik właśnie do 20 stycznia danego roku złoży oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania lub o wyborze innej dopuszczalnej formy. Złożenie oświadczenia po tej dacie nie wywoła skutku i nie spowoduje zmiany formy opodatkowania lub powrotu do zasad ogólnych (podatek według skali 18 i 32%).

Rezygnacja z ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku

Choć nie ma możliwości, by po 20 stycznia pojedynczym oświadczeniem zrezygnować z ryczałtu ewidencjonowanego, to możliwy jest powrót do zasad ogólnych. Podatnik rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym musi w tym celu naruszyć zasady korzystania z ryczałtu (np. rozpocząć sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych).

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Źródło: iStock / Thinkstock

Szczególna zasada dotyczy również podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i decydujących się na opodatkowanie jej ryczałtem. Prawa do ryczałtu nie posiada podatnik, który sprzedaży będzie dokonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, o ile te same towary lub usługi sprzedawał będąc u tego pracodawcy zatrudnionym. Sytuacja ta dotyczy czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres przed dniem jej rozpoczęcia w danym roku. W przypadku, gdy dokona on takiej sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia takich usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Utrata prawa do podatku liniowego

Rezygnacja z podatku liniowego w trakcie roku

Podobnie, do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, możliwa jest utrata prawa do podatku liniowego. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku podatnik musi świadczyć usługę, którą poprzednio świadczył w ramach stosunku pracy. Na prawo do liniowej formy opodatkowania nie ma natomiast wpływu sprzedaż towarów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Należy również pamiętać, że utratę prawa do liniowej formy rozliczeń gwarantują wyłącznie takie usługi, które prowadzone były na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku założenia działalności gospodarczej. Odmiennie sytuacja wyglądała w przypadku ryczałtu, gdzie jej utratę gwarantowały również czynności wykonywane w ramach umowy o pracę w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Pozbawienie podatnika prawa do podatku liniowego, zmusza go do opodatkowania według skali podatkowej od początku roku, a nie jedynie od chwili naruszenia przepisów rozliczenia stawką liniową 19%. Podatnik jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl