Jak przekazać 1% podatku na OPP w deklaracji PIT

Redakcja PIT.pl

Chcesz przekazać 1% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego? Sprawdź, jak tego dokonać.

» Polski Ład: 1% podatku dla OPP w 2022 r. na starych zasadach. W 2023 r. ograniczone wpływy

Jak przekazać 1% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jak przekazać 1% dla OPP

Źródło: shutterstock

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2022 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

» Rozliczenie PIT - informacja MF dla emerytów i rencistów

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2020 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Jak wybrać OPP

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Uwaga: Jeśli jesteś nierezydentem (osobą, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) składając zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierz OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Zasady przekazywania 1% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Uwaga: przekazywanie 1% podatku należnego w stanie epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

PIT

Jeżeli do końca marca 2022 roku nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi również w przypadku, gdy Twój wniosek wyrażony w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż:

  • do końca maja 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w zeznaniu rocznym
  • do końca czerwca 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w korekcie zeznania
  • do końca maja 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w oświadczeniu PIT-OP.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli do końca stycznia 2022 roku nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi również w przypadku gdy Twój wniosek wyrażony w zeznaniu lub korekcie zeznania zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż

  • do końca marca 2022 roku - w przypadku wniosku wyrażonego w zeznaniu
  • do końca kwietnia 2022 roku - w przypadku wniosku wyrażonego w korekcie zeznania.

Źródło: Małgorzata Brzoza, Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 

 

1 procent dla OPPPIT-36PIT-37Odliczenia w PITRozliczenie roczne