Jak korzystać z Rejestru Zastawów Skarbowych?

Gazeta Podatkowa

Kupujący, który chce uchronić się przed nabyciem samochodu, maszyny czy prawa majątkowego obciążonych przez organ podatkowy zastawem skarbowym, ma do dyspozycji Rejestr Zastawów Skarbowych. Można z niego bezpłatnie korzystać on-line. Za wypis sporządzony przez urząd skarbowy trzeba już jednak zapłacić 50 zł.

Rzecz z zastawem

Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych podatnika (także należności przypadających od płatników, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za cudze zaległości podatkowe).

Zastawem skarbowym mogą być obciążone rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną jego i małżonka. Dany składnik majątkowy musi mieć w dniu ustanowienia takiego zabezpieczenia określoną minimalną wartość. W 2023 r. jest to co najmniej 15.500 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone składniki majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe, na którym zostanie ustanowiony zastaw skarbowy, pozostaje w rękach podatnika. Może on tego mienia używać i nim rozporządzać, także zbyć. Zastaw skarbowy jest bowiem skuteczny wobec każdorazowego właściciela i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Zastaw skarbowy wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed wpisanym później. Także w przypadku, gdy rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe zostały obciążone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw (np. zastawem rejestrowym), zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed wpisanym później.

Jak korzystać z Rejestru Zastawów Skarbowych?

Źródło: shutterstock

Nowy właściciel może złożyć wniosek o wykreślenie zastawu skarbowego tylko w przypadku, gdy ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe nie należały w dniu powstania zastawu skarbowego do podatnika odpowiadającego za zabezpieczone w ten sposób zobowiązanie podatkowe lub zaległość podatkową. Wniosek rozpatruje organ dokonujący wpisu zastawu skarbowego. Jeżeli okaże się on uzasadniony, wydawana jest decyzja o wykreśleniu zastawu skarbowego. Wskazuje tak art. 46h Ordynacji podatkowej.

Rejestr on-line

Fakt ustanowienia zastawu skarbowego można najłatwiej i najszybciej sprawdzić on-line.

Informacje o zastawach skarbowych są gromadzone w Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Szefa KAS. Baza ta jest dostępna on-line bezpłatnie. Wyszukiwanie umożliwia aplikacja zamieszczona na stronie www.podatki.gov.pl/inne-narzedzia/rejestr-zastawow-skarbowych/. Wyniki wyszukiwania zawierają dane przedmiotu zastawu skarbowego (numer identyfikacyjny, dodatkowy numer identyfikacyjny, nazwę, typ, charakterystykę) albo informację, że przedmiot o wskazanym identyfikatorze nie został odnaleziony w rejestrze. Po wskazaniu przedmiotu zastawu skarbowego prezentowane są: nazwa wierzyciela, numer złożonego przez niego wniosku, data ustanowienia zastawu, wysokość zabezpieczonej należności. Dane przedstawiane w aplikacji są aktualne na godzinę 2400 dnia poprzedniego.

Wyszukiwanie odbywa się według kryterium przedmiotowego. Trzeba podać numer identyfikacyjny sprawdzanej ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego. Aby sprawdzić pojazd, należy podać numer: VIN, rejestracyjny, nadwozia, podwozia albo ramy. W przypadku maszyn i urządzeń potrzebny jest numer: seryjny, fabryczny lub tabliczki znamionowej, a w odniesieniu do statku - numer kadłuba. Weryfikacja zbywalnego prawa majątkowego wymaga podania numeru akcji, obligacji czy patentu.

Wypis i zaświadczenie

Informacje prezentowane w opisanej aplikacji nie mają mocy dokumentu urzędowego. Taką moc ma wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych.

Wypis może uzyskać każdy zainteresowany, np. potencjalny kupiec. Zawiera on informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podatnika), a także o wysokości zabezpieczonego zobowiązania lub zaległości podatkowej, dacie powstania zastawu skarbowego oraz organie dokonującym wpisu do rejestru i numerze jego wniosku o wpis. Precyzuje to art. 46c § 1 Ordynacji podatkowej.

Zaświadczenie dotyczy natomiast ubiegającego się o jego wydanie. W ten sposób otrzymuje on potwierdzenie, że nie figuruje w rejestrze albo że jest wpisany jako właściciel ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym. W drugim przypadku zaświadczenie jest wydawane wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonego zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru i numeru tego wniosku, daty powstania zastawu skarbowego. Stanowi tak art. 46c § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Aktywne druki i formularzeDruk WW-1 dostępny
w Programie DRUKI Gofin

Wniosek o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych należy sporządzić na formularzu WW-1. Można go złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym. Można go wnieść w formie papierowej (składając w urzędzie skarbowym lub przesyłając drogą pocztową) albo w postaci elektronicznej na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego. Przewiduje to § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1287).

Za wydanie wypisu lub zaświadczenia trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Wpłaca się ją na mikrorachunek podatkowy. Wynika to z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2272). Dowód zapłaty opłaty należy dołączyć do wniosku. Jeżeli wniosek jest składany przez internet, za dowód zapłaty uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.

Przykład wniosku o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych
WW-1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 2023-08-31

Zasady korygowania transakcji opodatkowanych VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Inne podatki