Pobierz e-pity 2019

Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-40 złóż do końca lutego

Iwona Maczalska 05.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

28 lutego przypada ostateczny termin złożenia formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, PIT-40A i IFT-1/IFT-1R.  Druki te należy przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Więcej informacji na temat formularzy, których termin złożenia mija 28 lutego można znaleźć w poniższej tabeli:

Deklaracja Opis Pobierz

PIT-11
(Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)

Osobą składającą deklarację PIT-11 jest płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatnik ten jest zobowiązany przekazać deklarację zarówno podatnikowi  jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Deklarację tą należy złożyć do końca lutego roku następującym po roku podatkowym. W bieżącym roku termin ten przypada w czwartek 28 lutego. Wyjątek stanowi zaprzestanie działalności i ustanie obowiązku poboru zaliczki w trakcie roku podatkowego.

 

PIT-8C
(Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych)

PIT-8C dotyczy w szczególności płatników stypendiów, alimentów, czy dotacji, osób pośredniczących w obrocie papierami wartościowymi. Deklarację tą należy przekazać podatnikowi oraz złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika – najpóźniej do 28 lutego.

 

PIT-40
(Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika)

W przypadku rozliczenia pracownika przez pracodawcę deklarację PIT-40 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu podatnika. Deklarację tą należy przekazać zarówno samemu podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Deklarację tą składamy do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

IFT-1/IFT-1R
(Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania)

Osobą składającą daną deklarację jest płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami kraju. Płatnik ten zobowiązany jest przekazać deklarację IFT-1/IFT-1R podatnikowi podatku dochodowego oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

PIT-R
(Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich)

Do złożenia deklaracji PIT-R zobowiązani są płatnicy będący osobami fizycznymi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty podatnikowi należności wolnych od podatku oraz osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

30 kwietnia - kolejny termin złożenia rocznych rozliczeń PIT 2013

Kolejny termin złożenia rocznych rozliczeń PIT z przychodów uzyskanych w 2013 roku przypada w środę 30 kwietnia. Do złożenia zeznania podatkowego w tym terminie zobowiązani są:

 

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika – na deklaracji PIT-36,


<< więcej o deklaracji PIT-36

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili – na deklaracji PIT-36L,


<< więcej o deklaracji PIT-36L

  1. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) – na deklaracji PIT-37,

 
<< więcej o deklaracji PIT-37

  1. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38.


<< więcej o deklaracji PIT-38
 

  1. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.

<< więcej o deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska
PIT.pl