Działalność gospodarcza - kiedy trzeba zapłacić składki do ZUS i w jakiej wysokości?

Ewelina Czechowicz

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, często zastanawiają się nad formalnościami, które należy spełnić zakładając firmę oraz nad kosztami prowadzenia działalności. Kiedy i w jakiej wysokości należy opłacić składki? Czy prowadzenie firmy to duże koszty? Wyjaśniamy.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, w niketórch przypadkach nie muszą od razu rejestrować firmy, a po jej zarejestrowaniu mogą skorzystać po spełnieniu określonych warunków z ulgi na start i z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na preferencyjnch warunkach. 

Działalność nieewidencjonowana

Na początku prowadzenia działalności, nie ma obowiązku rejestrowania swojej działalności, a co za tym idzie opłacania składek ZUS, jeśli zostaną spełnione określone przez Prawo przedsiębiorców warunki:

 1. działalność będzie wykonywana przez osobę fizyczną,
 2. przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc w 2021 r. 1400 zł),
 3. w okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który spełnia powyższe warunki nie ma obowiązku rejestrowania działalności w CEIDG.  Jest natomiast do tego zobowiązany w terminie 7 dni, jeżeli przychód z działalności przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 400 zł. Działalność nieewidencjonowana nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Składki do ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Źródło:shutterstock

6 miesięcy bez składek ZUS w ramach ulgi na start

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca który jest osobą fizyczną może skorzystać z ulgi na start, i przez okres 6 miesięcy nie będzie płacić składek do ZUS. Żeby skorzystać z tej możliwości należy spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną,
 • podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W tym czasie  przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i z tego tytułu ma obowiązek opłacenia składki zdrowotnej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą w 2021 r.

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota zadeklarowana, nie niższa niż*:

Wysokość składki (9% podstawy wymiaru)

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

4242,38 zł

381,81 zł

 

Przez 24 miesiące składki do ZUS na zasadach preferencyjnych

Po upływie 6 miesięcy, w których przedsiębiorca nie odprowadzał składek do ZUS, może odprowadzać składki do organu na zasadach preferencyjnych, i tak ma możliwość w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej opłacania ich w niższej kwocie, która nie może być mniejsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

Osoby, które rozpoczynają działalność i spełnią powyżej opisane warunki mogą skorzystać z opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), wynosi ona:

Kwota

Rodzaj składki i jej wymiar

163,97 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52%)

20,58 zł           

Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

67,2 zł

Składka na ubezpieczenia rentowe (8%)

14,03 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, w sytuacji kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób (1,67%)

381,81 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

Łącznie: 647,59 zł

Opracowanie własne PIT.pl

Mały ZUS plus

To możliwość opłacania niższych składek dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000,00 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne liczona będzie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie będzie mogła przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z małego ZUS plus

Z małego ZUS plus nie skorzysta przedsiębiorca, który przekroczył limit przychodów, oraz nie będą z niego mogły skorzystać osoby, które:

 1. w poprzednim roku kalendarzowym opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
 2. spełniają warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach;
 3. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;
 4. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły inną pozarolniczą działalność niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 5. wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 6. korzystały z „małego ZUS plus” przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki w pełnej wysokości, od kiedy?

W kolejnych latach osoba prowadząca działalność gospodarczą musi opłacać składki do ZUS w pełnej wysokości. Łączna wartość składek ZUS w 2021 r. wynosi 1 457,49 zł. Przedsiębiorcy, którzy nie płacą ubezpieczenia chorobowego w 2021 r. opłacają miesięczną składkę do ZUS w wysokości 1 380,18 zł Podstawą ustalenia składki zdrowotnej w 2021 r. jest 75% wysokości przeciętnego miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2020 r., które wyniosło 5656,51 zł (podstawą jest obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Obecnie składki wynoszą:

Składki do ZUS w 2021 r.:

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Zdrowotne

Fundusz Pracy

Razem

615,93 zł

252,43zł

77,31 zł

52,70 zł

381,81 zł

77,31 zł

1457,49zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Niski ZUSZwolnienia z ZUSZUSDziałalność nierejestrowanaFormy zatrudnienia