Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 lipca 2020 i co dalej

Ewelina Czechowicz

Rodzice dzieci do lat 8 mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego w okresie od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r. Od dziś możliwe jest skorzystanie z zasiłku opiekuńczego wyłącznie na zasadach ogólnych.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych?

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

- dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
 2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 3. choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 4. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 5. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojegodziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 1. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 2. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Kto jest innym członkiem rodziny

Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem. 

Okres wyczekiwania a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia. W przypadku zasiłku opiekuńczego nie obowiązuje okres wyczekiwania.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

 • kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • kiedy korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • kiedy jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, 
 • kiedy jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał je  niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Okres opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub chorym członkiem rodziny nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym.

 

Koronawirus w Polsce