Dochody małoletnich dzieci w PIT za 2022 rok. Co rodzice powinni wiedzieć?

Ewelina Czechowicz

W przypadku małoletniego dziecka, rozliczenie jego dochodów z tytułu pracy lub innych źródeł odbywa się zazwyczaj przez jego rodziców lub opiekunów prawnych w ich zeznaniu podatkowym PIT. Jednak nie zawsze. Kiedy można rozliczyć dochody dziecka w jednej deklaracji? A kiedy trzeba złożyć odrębny PIT za dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  co do zasady dochody małoletnich dzieci są zaliczane do dochodów rodziny i podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak dochody rodziców. Oznacza to, że dochody dziecka powinny zostać uwzględnione w zeznaniu podatkowym PIT rodziców lub opiekunów prawnych, a kwota podatku zapłacona przez całą rodzinę będzie proporcjonalna do ich łącznych dochodów.

Dochody małoletnich dzieci w PIT rodziców za 2022 r.

W PIT rodziców co do zasady rozlicza się następujące dochody małoletnich dzieci:

 • renty (poza alimentami i rentą rodzinną),
 • dochód z praw majątkowych (np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez jego zakład pracy),
 • z kapitałów pieniężnych,
 • z najmu, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
 • z  innych źródeł.

W sytuacji kiedy rodzice rozliczają się oddzielnie, to w takim przypadku dochody uzyskane przez dzieci doliczane są do rozliczenia pit każdego z małżonków po połowie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rodzice pozostają w separacji orzeczonej przez sąd - w takim przypadku dochody małoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodzica, któremu powierzono wychowanie dziecka.

Dochody małoletnich dzieci w PIT za 2022 r.: co rodzicie powinni wiedzieć?

Źródło: shutterstock

Dochody niepodlegające doliczeniu do dochodów rodziców

Do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczyć dochodów:

 1. Z pracy dzieci – z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „praca”, należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia.  Dochodami z pracy dzieci będą  m.in. dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich.
 2. Ze stypendiów wszelkiego rodzaju, tj. takich, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna.
 3. Z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Wspólny PIT rodziców z małoletnim dzieckiem za 2022 r.

Jeśli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M, przy czym rodzice składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich), niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne). PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M. Wpisuje się w nim:

 • przychód,
 •  koszty uzyskania tego przychodu,
 • dochód (lub stratę),
 • należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Po wypełnieniu PIT/M, rodzice przenoszą wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji w formularzu PIT-36. Jeżeli rodzice składają odrębne zeznania podatkowe, dochody małoletnich dzieci powinny być co do zasady doliczane po połowie każdemu z rodziców.

Dochody dziecka podlegając i niepodlegające ujęciu w PIT za 2022 rok

Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy zlecenia), i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien:

 •  dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, wykazać w odpowiednim zeznaniu złożonym na imię i nazwisko dziecka (podpisanym przez rodzica);
 • dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w swoim PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Dochody małoletniego dziecka osiągane z odsetek od środków na rachunku bankowym

W sytuacji gdy małoletni osiąga dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych znajdujących się za granicą, rodzice wykazują 19% zryczałtowany podatek od tych odsetek i odpowiednio podatek zapłacony za granicą w PIT-36.

W przypadku gdy rodzice składają odrębne zeznania podatkowe PIT-36, podatek wykazuje się w obu zeznaniach od połowy dochodów małoletniego. Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i składają PIT-36L, wówczas 19% zryczałtowany podatek od połowy dochodu z odsetek i podatek zapłacony za granicą (również od połowy dochodu) wykazują w PIT-36L (nie składają odrębnie formularza PIT-36). W przypadku dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych znajdujących się za granicą rodzice nie składają PIT/M.

Dochody małoletnich dzieci ze zbycia akcji – potrzebny PIT-38

 W sytuacji kiedy małoletnie dziecko uzyskało w 2022 roku przychód z tytułu zbycia otrzymanych w spadku akcji. Biuro maklerskie wystawi PIT-8C. W tej sytuacji rodzice dziecka w swoim imieniu sporządzają dwa odrębne zeznania PIT-38 i wykazują w nich po połowie dochodu uzyskanego przez dziecko, wykazanego w PIT-8C.

Dochód dziecka z tytułu wynagrodzenia zmarłego w 2022 roku rodzica

W sytuacji kiedy w 2022 roku małoletnie dziecko uzyskało dochód z tytułu zmarłego w 2022 roku rodzica, dochód taki jest przychodem z praw majątkowych i podlega doliczeniu do dochodów żyjącego rodzica w PIT-36 poprzez załącznik PIT/M.

Rozliczenie dziecka, które w 2022 roku uzyskało pełnoletność

W sytuacji kiedy dziecko w trakcie roku uzyskało pełnoletność, rozliczenie roczne powinno wyglądać w następujący sposób: - do momentu osiągnięcia pełnoletności dochód dziecka należy doliczyć do dochodów rodziców, - po osiągnięciu pełnoletności dziecko ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie z uzyskanych dochodów.

Ulga na dzieciPIT-36MacierzyństwoTwój e-PITWspólne rozliczenie PIT