Deklaracje VAT bez obowiązku stosowania pieczęci

Piotr Szulczewski

W związku z deregulacją czynności, jakie wykonywać muszą obywatele i przedsiębiorcy, spodziewać się należy zmiany treści deklaracji dla celów podatku od towarów i usług przekazywanej przez przedstawiciela podatkowego.

Zmiana wynika z usunięcia obowiązku posługiwania się pieczęcią służbową. Zgodnie z projektem jej wprowadzenia, dolegliwością nieadekwatną do osiąganego rezultatu jest powszechność wymogu identyfikacji podmiotów i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczęci/pieczątek (firmowych lub imiennych) w relacjach między obywatelem/przedsiębiorcą a organami administracji/organami władzy.

Powyższa idea znalazła swój wyraz w przyjęciu przez Radę Ministrów z dniem 28 czerwca 2018 r. dokumentu "Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców, przy jednoczesnym zobowiązaniu Członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców".

Wzór deklaracji VAT-13 do zmiany

Przedstawione powyżej deregulacje zostaną zrealizowane poprzez dostosowanie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13 (2) stanowiącego załącznik do przedmiotowego rozporządzenia.

W deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13 (2) został zlikwidowany obowiązek stosowania pieczątki. Dodatkowo we wzorze zastępuje się oświadczenie pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej oraz zniesienie wymogu podawania w tej deklaracji numeru REGON.

Zmiana od 1 czerwca, ale VAT-13 do 2019 r. w dotychczasowym kształcie

Zmiany powodują, że VAT-13 w dotychczasowej wersji nr 1 będzie stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym, że nie będzie wymagane stawianie pieczątki.

Natomiast nowe przepisy i nowy wzór deklaracji wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. Od tego też dnia będzie dopuszczalne posługiwanie się tą wersją VAT-13.

VATZakładanie firmyKontrolaJPK Jednolity Plik Kontrolny