Choroba, wypadek lub urlop - czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Ewelina Czechowicz

Czy pracodawca może wypowiedzieć skutecznie umowę o pracę w czasie trwania urlopu wypoczynkowego albo zwolnienia lekarskiego? – wyjaśniamy 

Często pracownicy zastanawiają się, czy pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę np. w trakcie zwolnienia lekarskiego, które jest spowodowane wypadkiem przy pracy albo urlopu wypoczynkowego. 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

W czasie kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim pracodawca, nie może wypowiedzieć umowy o pracę. W przypadku kiedy pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim rozwiązać umowę o pracę można w sytuacji kiedy

upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu wypoczynkowego

Pracodawca zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Źródło: Shutterstock

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Na mocy obowiązujących przepisów, art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Zatem pracownicy, którzy są na krótkich zwolnieniach lekarskich czy urlopach nie powinni martwić się tym, że pracodawca może wypowiedzieć im umowę o pracę.

Kodeks pracyChoroba, wypadekUrlop