Będzie nowe zeznanie w sprawie wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów opublikowało wzór deklaracji PWS-S2. Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania według określonego wzoru zeznania rocznego o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego osiągniętego w roku podatkowym ze sprzedaży statku lub przebudowy statku. Obowiązek te ciąży również na kontynuującym działalność przedsiębiorstwie w spadku.

Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę okrętowego.

Przedsiębiorcą okrętowym jest:

  1. osoba fizyczna, osoba prawna i spółka komandytowo-akcyjna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mający siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo c) przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649),

- prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku, w rozumieniu ustawy. Przedsiębiorcą okrętowym może być również przedsiębiorstwo w spadku.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego, ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do składania według określonego wzoru zeznania rocznego o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego osiągniętego w roku podatkowym ze sprzedaży statku lub przebudowy statku. Organem podatkowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ds. podatku dochodowego. Termin złożenia zeznania za dany rok podatkowy określono do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Nowe zeznanie ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Płatnik PIT