2250 zł płacy minimalnej w 2019 roku

Rząd przyjął wyższą kwotę wynagrodzenia minimalnego proponowanego na 2019 rok niż pierwotnie zapowiadał, choć tyle, ile na początku chciało MPiPS. 2250 zł brutto najniższej płacy oraz 14,70 zł minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia następnego roku.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 r. –  13,70 zł).

MPiPS zapewnia: Podwyżka płacy minimalnej bez wpływu na prawo do 500+

Z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Źródło: KPRM

Płaca minimalna