Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Wynagrodzenia a koszty - Wynagrodzenia

17.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia pracowników w kosztach przedsiębiorstwa

Wynagrodzenia pracownika – zatrudnionego na umowę o pracę wypłacane są co do zasady z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłata wynagrodzenia za okresy inne niż miesięczne powinna być dokonywana zgodnie z przyjętymi wewnętrznie zapisami ich wypłaty. Zasady te oraz faktyczna data wypłaty wynagrodzeń mają wpływ na termin rozliczania wynagrodzeń w kosztach podatkowych.

Wypłata obowiązkowo przelewem na konto od stycznia 2019 r.

Wypłaty dokonywane:

  • w miesiącu, za który są należne (np. wynagrodzenie za czerwiec – wypłacane ostatniego dnia czerwca),
  • w miesiącu następnym, lecz nie później niż 10 dnia tego miesiąca – przy braku wewnętrznych zapisów przyspieszających termin wypłaty,
  • w miesiącu następnym, lecz do dnia upływu terminu wypłaty wskazanego w przepisach zakładowych lub ponadzakładowych

- księgowane są w kosztach w okresie, za które są one należne. Zatem nawet wypłata między 1 a 10 dniem miesiąca następnego po miesiącu, za który należne jest wypłata stanowi koszt, w którym pracownik pracował, czyli za który przysługuje mu wynagrodzenie.

Zasada ta dotyczy również kwot za okresy inne niż miesiąc, a zatem wypłacanych premii okresowych, dodatków itp. Nie obowiązuje to jednak zasada obowiązkowej wypłaty do 10 dnia po pewnym okresie, pracodawca sam wskazuje termin, w którym kwota ta ma być wypłacona. Istotnym jest jednak ustalenie w regulaminie wynagradzania lub w przepisach wewnętrznych okresu, za jaki ta wypłata jest należna. Zapis, w którym uznaje się, że premia jest należna po dokonaniu oceny pracownika, dokonywanej po zakończeniu kwartału powoduje, że premia staje się należna dopiero w miesiącu przeprowadzenia tej oceny, a nie w kwartale, za który ta ocena jest wydawana.

Przykład

W regulaminie wynagradzania zapisane jest, że pracodawca wypłaca premie uznaniowe do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Wypłata następuje 15 dnia tego miesiąca, a premie księgowane mogą być jako koszty w kwartale, za który są wypłacane.

W innym podmiocie zapisy wskazują, że kwoty premii kwartalnej wypłacane są na podstawie oceny przełożonego dokonanej do końca miesiąca po kwartale, za który premia jest należna. Faktyczna wypłata następuje do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu oceny pracowniczej. Oznacza to, że premia należna staje się kosztem dopiero po dokonaniu oceny, a więc w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału.

Jeżeli wypłat wynagrodzenia dokonuje się w okresie następującym po terminach wskazanych w przepisach prawa pracy lub po okresie wskazanym w przepisach wewnętrznych, wypłaty takie traktuje się jako koszty przedsiębiorstwa dopiero w terminach faktycznego ich:

  • wypłacenia
  • postawienia do dyspozycji pracownika.

W przypadku wypłat zaliczek, stają się one kosztem w dacie ich wypłaty nawet jeśli wypłata następuje przed okresem, za który zaliczka jest należna.

 

Wypłaty wynagrodzeń w KPiR i pełne księgi

Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Wpisu dokonuje się:

  • na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,
  • na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

W pełnych księgach, zgodnie z zasadą memoriału, koszty wynagrodzeń, ujmuje się w miesiącu, którego one dotyczą. Nie ma znaczenia fakt, kiedy nastąpiła ich wypłata.

Przykład

Jednostka wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca do 10 dnia miesiąca następnego. Mimo wypłaty w czerwcu wynagrodzeń za maj ujmuje się je w księgach za maj.

Wynagrodzenia zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje - na podstawie list płac, umów zlecenia, umów o dzieło itp. - na koncie 404 "Wynagrodzenia" lub odpowiednim koncie zespołu 5.

Z uwagi na inny moment zaliczenia do kosztów podatkowych i bilansowych wynagrodzeń wypłacanych po terminie w ewidencji analitycznej (konta zespołu 4 i 5) warto stworzyć konta służące ewidencji kosztów wynagrodzeń niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy wynagrodzenia zostaną zaliczone do kosztów podatkowych będą przeksięgowane na konta stanowiące koszty podatkowe jednostki.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 17-06-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Wynagrodzenie minimalneKodeks pracy