Sprzedaż nagrody - wygrane

24.01.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wygrane

Sprzedaż nagrody

Często zdarza się, że wygrany przedmiot nie spodoba się lub po prostu nie jest potrzebny. Następuje wówczas chęć pozbycia się go - sprzedaży.

W zależności od tego, czy nagrodę otrzymaliśmy prywatnie, w związku  działalności osobistą, czy też stała się składnikiem naszego przedsiębiorstwa, przychody z jej sprzedaży mogą u nas spowodować:

 • brak jakichkolwiek obowiązków naliczenia podatku,
 • obowiązek wykazania sprzedaży w ramach zbycia ruchomości, nieruchomości lub praw majątkowych,
 • obowiązek opodatkowania sprzedaży jako przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedaż uzyskanej prywatnie nagrody kwalifikować należy w zależności od tego, co faktycznie stanowi taką nagrodę. Przede wszystkim na leży jednak pamiętać o zasadzie, że po upływie określonego czasu, sprzedaż nagród rzeczowych nie będzie w ogóle opodatkowana podatkiem dochodowym. W przypadku:

 • sprzedaży nagrody rzeczowej po 6 miesiącach licząc od końca miesiąca uzyskania nagrody,
 • sprzedaż nieruchomości po 5 latach licząc od końca roku, w którym wygrano nieruchomość,

 - będą zwolnione z opodatkowania. Nie trzeba ich również wykazywać w deklaracjach podatkowych.

W przypadku praw majątkowych taki termin nie istnieje, podobnie jak w przypadku nagród uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie od czasu, po którym nastąpi zbycie, sprzedaż powinna podlegać opodatkowaniu.

Wyjątkowo, w przypadku sprzedaży nagrody, która początkowo znajdowała się w składzie majątku firmy, a następnie została z tego majątku wyprowadzona, po upływie 6 lat licząc od końca miesiąca wyprowadzenia składnika majątku z działalności.

Sprzedaż prywatnie ruchomości lub nieruchomości w terminie krótszym niż podany powyżej lub też sprzedaż jej w ramach prowadzonej firmy zobowiązuje do wykazania przychodu zgodnie z wartością sprzedaży w rocznym rozliczeniu podatkowym. Podatek z tytułu sprzedaży zapłacić muszą:

 • jeżeli dochodzi do zbycia ruchomości lub nieruchomości prywatnie – do końca kwietnia następnego roku, nie trzeba natomiast wpłacać zaliczek w trakcie roku podatkowego,
 • jeżeli sprzedaż następuje w ramach działalności gospodarczej – w terminie standardowym dla tej działalności, w tym w odpowiednim terminie należy rozliczyć zaliczki na podatek w trakcie roku.

Jeżeli uczestnictwo w konkursie było odpłatne – np. trzeba było zakupić los lub wnieść wkład, to kwota ta może stanowić koszt uzyskania przychodu. Kosztem nie będzie natomiast wartość zapłaconego podatku od nagrody. Podatek ten nie może stanowić bowiem kosztów uzyskania przychodów. 

Sprzedaż prywatna nagrody pozwoli rozliczyć koszty

Sprzedaż dokonywana prywatnie pozwala rozliczać koszty uzyskania przychodu w wartości otrzymanej nagrody (art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym) pod warunkiem, że u podatnika powstał przychód z tytułu nagrody.

W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest ich wartość powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń - pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych (podobnie – Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, sygn.. akt IBPBII/2/415-819/09/JT).

Wycenę wartości dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

 • wartość pieniężną świadczeń w naturze - na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
 • wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
  • jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne (np. nagroda obniża wartość odpłatności), przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych wyżej, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Takiej wyceny nie wykonają zbywający nagrodę przedsiębiorcy. Dla nich kosztem mogą być wyłącznie opłaty poniesione celem uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania przychodów.