Sprzedaż premiowa - wygrane

18.01.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wygrane

Sprzedaż premiowa

Nagrody związane ze sprzedażą premiową opodatkowane są ryczałtowo podatkiem o stawce 10%.

Zwolniona z opodatkowania pozostają kwoty uzyskane ze sprzedaży premiowej do wartości 760 zł. Kwota ta dotyczy jednorazowo realizowanej sprzedaży premiowej, przy czym nie stosuje się jej do nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przez sprzedaż premiową uznać należy taką sprzedaż, która stanowi dodatkowe świadczenie, poza główną sprzedażą dokonywaną dla nabywcy. Stanowić ona może premię za realizację określonego obrotu lub za nabycie produktów określonej wartości lub po prostu za nabycie określonego produktu.

Zbycie produktu w cenie promocyjnej, znacznie niższej niż standardowa np. za 1 zł, nie stanowi sprzedaży premiowej. Nie stanowi sprzedaży premiowej.

Za sprzedaż premiową uznać należy:

 • Ofertę darmowego dowozu, Dodatkowy towar,
 • Kwota pieniędzy,
 • Karta przedpłacona,
 • Karta upominkowa upoważniająca do zakupów za określoną kwotę,
 • Usługi i towary zewnętrzne (np. wycieczka, samochód),

W przypadku przekazania takiego samego towaru lub usługi – należy rozliczyć rabat w naturze, a nie sprzedaż premiową. W takim przypadku nie ma powodu mówić o jakichkolwiek obowiązkach względem organów podatkowych.

W zakresie sprzedaży premiowej w naturze należy ustalić wartość świadczenia (wycenić ją). Do wyceny przyjmuje się:

 • przy świadczeniach w naturze - ceny rynkowe stosowane w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania,
 • przy innych nieodpłatnych świadczeniach:
  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli kwota uzyskiwana ze sprzedaży premiowej przekroczy 760 zł – należy pobrać podatek w wysokości 10% podstawy (czyli od kwoty przekazywanej jako premia). Podatek ustala się od pełnej wartości przekazania, a nie wyłącznie od nadwyżki.

Płatnikiem podatku pozostaje sprzedający. Nabywca nie ma obowiązku składać deklaracji podatkowej z tego tytułu. Jeżeli sprzedawca nie pobierze podatku – odpowiedzialność obciąża wyłącznie jego, a nie nabywcę.

Płatnik, o ile wartość sprzedaży premiowej przekracza jednorazowo 760 zł, zobowiązany jest:

 • do końca stycznia przesłać PIT-8AR – do urzędu skarbowego,
 • do końca lutego przesłać PIT-8C.

W przypadku pobrania kwoty 10% podatku:

 • przy premii pieniężnej – premia powinna być obniżona o wartość podatku,
 • przy świadczeniu rzeczowym – płatnik powinien wstrzymać się z przekazaniem towaru lub usługi do czasu wpłaty przez nabywcę kwoty podatku bezpośrednio do kasy płatnika.