Rozliczenie podatku - wygrane

21.01.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wygrane

Rozliczenie podatku

Podatek od wygranych pobiera się ryczałtem, według stawki 10%. Oznacza to, że otrzymujący nagrodę nie musi:

  • Płacić samodzielnie podatku od wygranej,
  • Składać deklaracji rocznej w roku, w którym otrzymał nagrodę.

Płatnik natomiast:

  • Pobiera podatek od nagrody lub obniża wartość nagrody pieniężnej o zryczałtowany podatek – przed przekazaniem nagrody podatnikowi,
  • Przekazuje podatek na konto organu skarbowego – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
  • Wystawia deklarację PIT-8AR – i przekazuje ją do organu podatkowego w terminie do końca roku następującego po roku, w którym  przekazano nagrodę,

PIT-8AR dotyczy kwot (nagród rzeczowych) wypłaconych, a nie należnych, lecz nieprzekazanych zwycięzcom.

Uwaga! Wyjątek

Jeżeli nagroda wynika z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nagród nie rozlicza się ryczałtowo, lecz uwzględnia w ramach danego źródła przychodów u podatnika otrzymującego wygraną. W tych przypadkach płatnik nie pobiera ryczałtowego podatku oraz nie sporządza PIT-8C. Za prawidłowe rozliczenie podatku odpowiedzialny jest  podatnik (prowadzący działalność). Podobnie 10% podatek nie wystąpi przy zaliczeniu wygranej do źródła przychodów, jakim jest  działalność wykonywana osobiście, działalność sportowa, twórcza.

Jak ustalić wartość świadczenia

Pobór zaliczek według stawki 10% dotyczy podatników, którzy uczestniczyli w konkursach organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej, zarówno przez polskich rezydentów, jak i prowadzących na terytorium kraju zakład zagraniczny.

W przypadku nagród uzyskiwanych za granicą (również poprzez sieć internet) – podatek pobierany jest na zasadach obowiązujących w kraju trzecim. Zasady powyższe mogą nie znajdować wówczas zastosowania. Polscy rezydenci takie wygrane musza wykazać również w Polsce – w swoim zeznaniu podatkowym (przychód z innych źródeł – chyba że nagroda związana była z konkretnym, innym źródłem działalności podatnika, np. działalnością gospodarczą; wówczas przychód wykazuje się w ramach uzyskiwanego źródła).

W przypadku nierezydentów – zwycięzców w polskich konkursach - podatek pobiera się według stawki krajowej. Należy wystawić też informację IFT-1/IFT-1R. Gdyby przychody pozostawały w Polsce zwolnione z podatku – deklaracji nie wypełnia się i nie trzeba jej przekazywać podatnikowi.