Konkurs a podatki - wygrane

18.01.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wygrane

Konkurs a podatki

Wygrana w konkursie nie spowoduje u zwycięzcy żadnych konsekwencji podatkowych. To organizator musi zadbać o prawidłowe przeprowadzenie konkursu oraz zapłatę jako płatnik podatku od wygranej w zryczałtowanej kwocie 10% wartości wygranej.

Prawidłowe przeprowadzenie konkursu możliwe jest dzięki sporządzeniu regulaminu. Akceptacja jego postanowień powinna być obligatoryjnym elementem, którą w chwili przystępowania do konkursu powinien dokonać każdy z uczestników. Nie można domniemywać akceptacji regulaminu – musi nastąpić faktyczne zapoznanie się z nim. W praktyce przebiega to w kilku formach:

 • udostępnieniu w miejscu zapisywania się regulaminu do wglądu,
 • przekazania go jako załącznik do konkursu internetowego, w którym należy zaznaczyć zapoznanie się i akceptację regulaminu,
 • obligatoryjne pobranie egzemplarza na własny nośnik danych (np. dysk twardy), po której czynności możliwe jest dopiero przystąpienie do konkursu.

Uwaga!

Konkurs należy odróżnić od loterii promocyjnej lub gry losowej. W przypadku loterii elementem decydującym o przyznaniu wygranej jest losowość. W przypadku konkursów połączonych z losowością (np. wygrywają trzy pierwsze osoby, a wśród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody) – decydującym jest element losowości i nagrody przekazane w tej formie należy rozliczyć jako uzyskane w loterii.

Należy jednak losowość odróżnić od rozdania losowo nagród wśród zwycięzców konkursu. Możliwe jest bowiem wytypowanie laureatów, którzy otrzymają losowo nagrody, które regulamin określa jako „nagrody główne”. Decydujące w takim przypadku powinny być postanowienia regulaminu. Dla organizatora – organizacja konkursu jest znacznie prostsza niż gry losowej (zgłoszenia do rejestru, wydanie zezwolenia, dodatkowe opłaty skarbowe za przeprowadzenie gry losowej). Stąd tak istotne będą postanowienia regulaminu precyzujące prowadzoną akcję.

Podatek od nagród w konkursie pobierany w formie zryczałtowanej zostaje odjęty od wartości nagrody. W przypadku nagrody rzeczowej, płatnik wstrzyma się z wydaniem nagrody aż do momentu uiszczenia zryczałtowanego podatku. Podatek wpłacić należy do płatnika, a nie do organu skarbowego.

Nagrody w konkursach mogą jednak zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnieniu podlega wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnienie obejmuje tylko część konkursów oraz tylko część dziedzin, w jakich się je organizuje. Zwrócić warto uwagę, że jeżeli:

 • następuje emisja konkursu w środkach masowego przekazu, to dla celu zwolnienia nagrody o wartości do 760 zł nie jest konieczne, by konkurs dotyczył wskazanych powyżej dziedzin,
 • jeżeli nie następuje emisja w środkach masowego przekazu – konkurs powinien dotyczyć wyłącznie nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, sportu.

W przypadku, gdy nagroda przekracza 760 zł – opodatkowaniu podlega cała nagroda, a nie wyłącznie nadwyżka.

W przypadku nagród z dziedziny sportu oraz dziennikarstwa powstaje konflikt w zakresie zakwalifikowania niektórych przychodów z konkursów do odpowiedniego źródła przychodów. W obu przypadkach może się bowiem zdarzyć, że przychody się pokrywają, np.:

 • dziennikarz wygra nagrodę, którą jest możliwość uzyskania kontraktu na napisanie (publikację) tekstów jego autorstwa lub na wydanie książki i uzyskiwanie tantiemów z tego tytułu,
 • sportowiec większość swoich przychodów uzyskuje z tytułu udziału w konkursach, a nie z tytułu stypendiów sportowych czy kwot od sponsorów.

W obu przypadkach decydującymi przy kwalifikowaniu takich nagród do źródła uzyskania przychodów będą faktyczne warunki danego konkursu. Zatem rozważyć należy trzy źródła przychodów:

 • działalność wykonywana osobiście (a czasami w wyjątkowych przypadkach – przychody ze stosunku pracy lub pochodnych lub działalności gospodarczej),
 • prawa autorskie i pokrewne,
 • inne źródła przychodów (najczęściej),
 • pełne zwolnienie z opodatkowania (jeżeli zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku).

Uwaga!

Zasady powyżej opisane nie mają zastosowania do nagród jubileuszowych, pracowniczych, emerytalnych – związanych ze stosunkiem pracy lub pokrewnymi (np. zlecenie). Tego typu wypłaty – stanowią element stosunku pracowniczego.

Inne zwolnienia obejmują:

 • nagrody wypłacone w związku z organizowaniem zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć,
 • nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,
 • wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody:
  • wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki,
  • z tytułu działalności na rzecz praw człowieka

- w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, na rzecz instytucji realizującej cele pożytku publicznego organizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego, na wymienione w tej ustawie cele (dodatkowo spełnić należy w tym przypadku warunki dotyczące udokumentowania przekazania nagrody na rzecz organizacji).

Nagrody otrzymywane przez uczniów w konkursach są czymś innym niż stypendia naukowe czy socjalne. Również w przypadku, gdy konkurs jako nagrodę uznaje przyznanie stypendium, decydującym powinno być uznanie go za nagrodę, a nie za stypendium naukowe.