Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Transakcja trójstronna - Transakcja łańcuchowa

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium RP

Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju nazywa się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz (np. zamówionym przez niego środkiem wysyłki czy też Pocztą) z terytorium kraju ...

Wydatki poniesione za granicą

Wyjazd za granicę to prawie każdorazowo jakieś wydatki, które mogą w konsekwencji spowodować konieczność rozliczenia VAT w Polsce. Dotyczy to zarówno nabycia towarów, jak i świadczenia usług ...

Usługi telekomunikacyjne - Miejsce świadczenia usług

Ze względu na szczególny charakter świadczenia usług telekomunikacyjnych i nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz możliwości wykonywania ich na odległość, a jednocześnie chęć wyrównania zasad opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty i poza nią, wprowadzono szczególne zasady ustalenia miejsca świadczenia usług tego typu.

Usługi dotyczące ruchomości - Miejsce świadczenia usług

Ruchomości: Odrębnie od zasad ogólnych ustala się miejsce świadczenia usług na ruchomościach. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Samochód a VAT 2011 - 2012

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora ...