Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ogólne zasady dokonywania korekt w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa

Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Moment ujęcia korekty w firmowych przychodach lub kosztach zależy od czynnika, który ją "uruchomił".

Dwa sposoby ujmowania

Podstawową regułą ujmowania w rachunku podatkowym faktur korygujących jest ich rozliczanie w bieżącym okresie. Tak wynika z art. 14 ust. 1m-1p i art. 22 ust. 7c-7f ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) i odpowiednio art. 12 ust. 3j-3m i art. 15 ust. 4i-4l ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm). W efekcie korekty faktur sprzedaży należy uwzględniać w przychodach w dacie ich wystawienia, a w przypadku faktur kosztowych - obciążają one koszty w dacie otrzymania. Ten sposób dokonywania korekt w podatku dochodowym ma zastosowanie bez względu na to, czy faktura pierwotna i faktura korygująca zostały wystawione w tym samym roku podatkowym, czy też w różnych latach. Ta zasada obowiązuje jednak jedynie wówczas, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze mające miejsce w dacie jej wystawienia, co z kolei oznacza, że wystawienie faktury korygującej nie powinno być wynikiem błędu lub oczywistej omyłki w fakturze pierwotnej. Na bieżąco rozlicza się zatem faktury korygujące, które zostały wystawione z powodu zdarzeń mających miejsce już po wystawieniu faktury pierwotnej, czyli m.in. obniżenia ceny towaru lub usługi, udzielenia rabatu potransakcyjnego czy też zwrotu towaru (przykład 1).

Korekta przebiega jednak inaczej, gdy faktura pierwotna zawierała pomyłki np. w ilości lub cenie towaru bądź usługi albo w stawce lub kwocie VAT. Fakturę korygującą, której wystawienie jest wynikiem błędu lub oczywistej omyłki, należy uwzględnić w rozliczeniu okresu, którego dotyczy, czyli wstecznie w dacie wystąpienia przychodu należnego lub poniesienia kosztu wynikającego z faktury pierwotnej (przykład 2).

Za mało kosztów lub za niskie przychody

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której w bieżącym okresie rozliczeniowym przeznaczonym ustawowo do rozliczenia faktury korygującej, przedsiębiorca nie osiągnął przychodów lub nie poniósł kosztów, bądź też kwota osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów była niższa od kwoty zmniejszenia. Wówczas powinien on zwiększyć koszty uzyskania o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody lub odpowiednio zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty (przykład 3). Dzięki temu czas rozliczenia korekty zostaje maksymalnie skrócony.

Inne okoliczności

Pewne zdarzenia, w następstwie których dochodzi do wystawienia faktury korygującej, mogą mieć miejsce już po likwidacji działalności gospodarczej lub zmianie formy opodatkowania uzyskiwanych z niej przychodów z zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) na zryczałtowaną (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa). Wówczas zarówno wystawca faktury korygującej, jak i przedsiębiorca, który ją otrzyma, jej rozliczenia w rachunku podatkowym dokonuje w ostatnim okresie rozliczeniowym przed wystąpieniem tych okoliczności, czyli likwidacją firmy lub zmianą formy opodatkowania (przykład 4).

Przykład 1

Przedsiębiorca w maju 2021 r. kupił usługę transportową za 27.218 zł (plus VAT). Jej wartością w tym samym miesiącu obciążył koszty firmowe. W lipcu br. przewoźnik udzielił mu rabatu do majowej faktury, w kwocie 1.633 zł (plus VAT), dokumentując go wystawioną 26 lipca 2021 r. korektą faktury i przekazaną przedsiębiorcy 2 sierpnia 2021 r. W efekcie przewoźnik powinien fakturę korygującą rozliczyć w podatku dochodowym w miesiącu jej wystawienia (lipiec 2021 r.), natomiast przedsiębiorca - w miesiącu otrzymania (sierpień 2021 r.).


Przykład 2

Spółka z o.o. 29 kwietnia 2021 r. wystawiła i wykazała w przychodach fakturę na sprzedaż towarów. Dostarczyła ją wraz z towarem 4 maja br. kontrahentowi, który ją w tym dniu ujął w kosztach. Faktura ta zawierała błąd w ilości i wartości wydanego towaru, w związku z czym spółka 9 lipca br. wystawiła do niej fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zostać rozliczona wstecznie odpowiednio w dacie uzyskania przychodu z faktury pierwotnej (29 kwietnia br.) oraz poniesienia kosztu nią udokumentowanego (4 maja br.).


Przykład 3

Spółka jawna (pkpir) w czerwcu 2021 r. kupiła towary handlowe za 19.100 zł i ich wartością obciążyła koszty. W sierpniu br. zwróciła kontrahentowi część tych składników o wartości 4.250 zł. Zwrot ten został udokumentowany fakturą korygującą wystawioną i dostarczoną jej również w sierpniu 2021 r.

Wariant I - Poniesione w sierpniu przez nabywcę koszty wyniosły 21.000 zł, a przychody sprzedawcy - 13.100 zł. W tej sytuacji w sierpniu nabywca zmniejszy koszty o kwotę 4.250 zł, a sprzedawca o tę kwotę zmniejszy przychody.

Wariant II - Poniesione w sierpniu przez nabywcę koszty wyniosły 2.910 zł, a przychody sprzedawcy 4.128 zł. Stąd w sierpniu nabywca zmniejszy koszty o 2.910 zł, a o 1.340 zł zwiększy w tym miesiącu przychody. Natomiast sprzedawca w sierpniu zmniejszy przychody o kwotę 4.128 zł, a koszty tego miesiąca zwiększy o 122 zł.


Przykład 4

Dwaj przedsiębiorcy M i P w 2020 r. korzystali ze skali podatkowej. M zakończył działalność w listopadzie 2020 r., a P na 2021 r. jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany.

W marcu 2021 r. obydwaj uzyskali od tego samego kontrahenta rabat udokumentowany fakturami korygującymi na zakupione we wrześniu 2020 r. towary, których wartością obciążyli koszty podatkowe tego miesiąca. Stąd o kwotę rabatu M powinien zmniejszyć koszty listopada 2020 r., a P grudnia 2020 r., czyli w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją (M) oraz przed zmianą formy opodatkowania (P) albo zwiększyć w tych miesiącach firmowe przychody.


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 2021-08-30

Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Korekta PITFaktura