Obowiązki i wynagrodzenie płatników podatków

Gazeta Podatkowa

Płatnik, np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, ma obowiązek terminowo odprowadzać do urzędu skarbowego pobrane podatki. Przysługuje mu za to zryczałtowane wynagrodzenie. Można je potrącić z wpłacanej kwoty do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rola płatnika

Płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa zobligowana jest do obliczenia podatku (zaliczki na podatek), pobrania go od podatnika i odprowadzenia we właściwym terminie do organu podatkowego.

Obowiązki i wynagrodzenie płatników podatków
Źródło: FORUM

Płatnik ponosi podatkową (majątkową) odpowiedzialność za niepobrany lub pobrany, a niewpłacony podatek. Nie wolno przenieść jej na osobę obliczającą w jego imieniu podatki. Organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności płatnika, jeżeli okaże się, że nie wywiązał się on z obowiązków związanych z poborem podatku. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje tylko wtedy, gdy odrębne przepisy to przewidują albo podatek nie został pobrany z winy podatnika. Odpowiedzialność płatnika nie może być jednak wyłączona ani ograniczona w przypadkach wskazanych w art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej, np. gdy płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie PIT lub CIT.


Płatnik odpowiada całym swoim majątkiem za niepobrany lub pobrany, a niewpłacony podatek.


Płatnik, który nie pobiera, zaniża lub nie wpłaca w terminie pobranego podatku, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. Podstawę do ukarania stanowi art. 77 oraz art. 78 Kodeksu karnego skarbowego. Wspomniane uchybienia płatnika mogą być uznane za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy od kwoty niepobranego albo nieodprowadzonego podatku. Jeżeli w czasie popełniania czynu nie przekracza ona pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. W przeciwnym razie zostało popełnione przestępstwo skarbowe. Granicę między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym wyznacza w 2020 r. kwota 13.000 zł. Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną (obecnie od 260 zł do 52.000 zł). Za przestępstwo skarbowe grozi grzywna od 10 do 720 stawek dziennych (obecnie od 866,60 zł do 24.958.080 zł) albo kara pozbawienia wolności (w przypadku niepobrania lub zaniżenia podatku - do 2 lat, w razie niewpłacenia w terminie pobranego podatku - do 3 lat), lub obie te sankcje łącznie.

"Bonus" za wpłatę

Terminowa wpłata podatków pobranych na rzecz budżetu państwa premiowana jest zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Wynagrodzenie podlega potrąceniu z kwoty pobranych podatków. Jest więc odbierane w formie obniżenia kwoty odprowadzanej do organu podatkowego z tytułu obliczonych, pobranych i wpłacanych podatków. Zaokrągla się je do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Wynagrodzenie przysługuje każdemu płatnikowi z racji terminowego odprowadzania pobranych podatków - niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, formy prawnej czy liczby pracowników. Jest ono jednak fakultatywne. Płatnik może, ale nie musi go pobierać.

Nie ma ustawowo określonego terminu poboru wynagrodzenia. Przepisy podatkowe ani nie nakazują dokonania potrącenia w tym samym miesiącu, w którym następuje wpłata podatku, ani nie zakazują tego w okresie późniejszym. Oznacza to, że wynagrodzenie za pobór podatku za dany okres można potrącać przy okazji odprowadzania kolejnych kwot - raz na kwartał, rok lub kilka lat - do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym wynagrodzenie jest związane. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 25 maja 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.225.2018.1.MZ). Kwota wynagrodzenia pobrana za okresy nieobjęte przedawnieniem nie może przekroczyć wysokości podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego, z którego to potrącenie jest dokonywane (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 22 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4017.15.2018.1.LG).

Zwrot wynagrodzenia

Wynagrodzenie potrącone nienależnie lub w zawyżonej wysokości traktuje się jako zaległość podatkową. Stanowi tak art. 52a Ordynacji podatkowej.

Wynagrodzenie trzeba oddać w całości, jeżeli podatek nie był należny, lub w części odpowiadającej kwocie nadwyżki podatku pobranego nad należnym. Bezpodstawnie uzyskaną kwotę należy zwrócić z odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia pobrania wynagrodzenia do dnia jego zwrotu. Płatnik nie traci możliwości potrącenia wynagrodzenia, jeżeli w ustawowym terminie uiści tylko część kwoty należnego podatku. Prawo do wynagrodzenia uzależnione jest wyłącznie od poboru podatku i jego terminowej wpłaty, a nie od uregulowania w pełnej wysokości. Wynagrodzenie przysługuje jednak tylko od kwoty uiszczonej terminowo (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4017.5.2017.1.LG). Nie można go ustalić od całego pobranego podatku, nawet jeżeli pozostała część zostanie uregulowana w późniejszym czasie wraz z odsetkami za zwłokę (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 14 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4017.9.2017.1.SO).

Należności, które wbrew obowiązkowi nie zostały przez płatnika odprowadzone, nie mogą być na jego wniosek umorzone. Umorzenie jest dopuszczalne wyłącznie z urzędu - w dwóch przypadkach. Urząd skarbowy może z własnej inicjatywy darować zaległości płatnika, które nie zostały spłacone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości. Tak samo może postąpić z należnościami pozostałymi po śmierci płatnika, których nie ma z czego dochodzić i nie ma kto ich spłacić. Chodzi o sytuacje, gdy nie został żaden majątek lub są ruchomości niepodlegające egzekucji albo przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000 zł. Nie ma jednocześnie spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego i nie można przenieść odpowiedzialności na osobę trzecią. Płatnik może natomiast złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty swoich należności.

Przykład

Firma uregulowała 15 grudnia 2015 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w listopadzie 2015 r. Nie potrąciła do tej pory wynagrodzenia przysługującego jej z tytułu terminowej wpłaty pobranych zaliczek. Ma prawo to zrobić do upływu terminu przedawnienia zaliczek na podatek za listopad 2015 r. Termin ten upływa 31 grudnia 2020 r. Firma może potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w listopadzie 2015 r. z kwoty zaliczek na podatek dochodowy za październik 2020 r. lub listopad 2020 r. płatnych odpowiednio do: 20 listopada 2020 r. i 21 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 2020-11-16

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płatnik PITPodatek PIT