Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Podwójna zaliczka za listopad - Podatnik PIT - zamknięcie miesiąca

03.11.2010 10:00 (aktualizacja: )

Wszyscy przedsiębiorcy do rozliczenia za 2011 r. włącznie, rozliczający się na zasadzie skali podatkowej (18%,32%), czy też opłacający podatek liniowo, zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie mogli obniżyć wartość zaliczki za podatek opłacanej do 20 grudnia roku podatkowego.

Uwaga: Koniec podwójnych zaliczek w 2012

20 grudnia 2011 roku po raz ostatni zapłacisz zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości. W 2012 roku przedsiębiorcy nie będą musieli już pamiętać o opłacaniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy na koniec roku.

Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo - w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku.

Czas obniżyć zaliczkę na podatek dochodowy

Zasady rozliczania zaliczki w podwójnej wysokości przedstawiały się następująco:

Zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego (por. art. 44 ust. 6 ustawy o PIT).

Koniec roku przedsiębiorcy będzie zatem wyglądał następująco:

  • 20 listopad - termin uiszczenia zaliczki za październik
  • 20 grudzień - termin uiszczenia zaliczki za listopad i grudzień
  • 30 kwietnia - rozliczenie końcowe, ewentualna dopłata podatku.

Powoduje to, że jeżeli zaliczka za listopad, płatna do 20 grudnia będzie bardzo niska, to niezależnie od tego, jak wysoką faktycznie zaliczkę należałoby zapłacić za miesiąc grudzień, będzie ona tej samej wysokości, co za miesiąc listopad.

Jak obliczyć zaliczkę

Przykład:

Przedsiębiorca dokonał następującego rozliczenia:

  • Zaliczka za wrzesień – 2 tys. zł
  • Zaliczka za październik – 4 tys. zł
  • Zaliczka za listopad – 100 zł

W listopadzie przedsiębiorca poniósł największą liczbę kosztów, m.in. wyrównał zapas magazynu, dokonał zakupu wyposażenia, przeprowadził imprezę integracyjną dla pracowników. Wszystkie koszty księgował na miesiąc listopad. Zaliczka za ten miesiąc była bardzo niska

W grudniu przedsiębiorca wykonywał największą liczbę usług, sprzedawał towar w ramach umów zawartych w poprzednich miesiącach (umowy przedwstępne, których wykonanie było odroczone w czasie).

Zaliczka za miesiąc grudzień powinna wynosić 15 tys. zł. Jednakże zaliczkę tę opłaci 20 grudnia w kwocie 200 zł (podwójna wartość zaliczki za miesiąc listopad). Do 30 kwietnia odroczył faktycznie płatność zaliczki – i łącznie ze złożeniem zeznania zapłaci on należny podatek.

Przedsiębiorcy powinni postępować właśnie w taki sposób, jak przykładowy przedsiębiorca. Zatem generować koszty w miesiącu listopadzie, by maksymalnie zmniejszać zaliczkę na podatek płatną za ten miesiąc odsuwając jednocześnie źródła przychodów z tego miesiąca na okres kolejny.

Zgodnie z zasadą kasową rozliczeń, warto by faktury i inne dokumenty księgowe wystawiane były właśnie w miesiącu listopadzie (koszty księguje się w dacie wystawienia dokumentu księgowego). W przypadku stosowania metody memoriału należy poszerzać w listopadzie zakres kosztów pośrednio związanych z przychodami.

W zakresie przychodów zasadą jest ich ujęcie w dacie wykonania usługi lub wydania towaru nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności, przy czym przedpłaty na usługi i towary księguje się dopiero w miesiącu faktycznej realizacji usługi lub wydania towaru (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

W przypadku usług świadczonych w okresach rozliczeniowych za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (warto, by jak najmniej okresów rozliczeniowych kończyło się w listopadzie, np. okresy rozliczeniowe 2-miesięczne kończące się ostatniego dnia października oraz ostatniego dnia grudnia).

Ta sama zasada ustalania zaliczek na podatek dotyczy rozliczeń kwartalnych. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Oczywiście inne są terminy płatności, gdyż zaliczka za III kwartał powinna być płatna do 20 października.

Zasady obniżania zaliczki nie stosuje się nie podatników rozliczających ryczałt ewidencjonowany. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania (por. art. 21 ust. 1 ustawy o podatku ryczałtowym).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 03-11-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015