ZUS: Zaktualizuj swój adres. To bardzo ważne

Redakcja PIT.pl

Dane adresowe są dla ZUS bardzo istotne. Korespondencję, którą wysyła do płatnika, kieruje na ostatni wskazany przez niego adres. Oznacza to, że jeśli adres płatnika nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie.

Korespondencję, którą wysyła do Państwa ZUS, kierowana jest na ostatni wskazany przez płatnika adres. Jeśli adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona.
W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji.

Zaktualizuj adres w ZUS

Źródło: shutterstock
Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe.

Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dane adresowe są dla nas bardzo istotne. Korespondencję, którą ZUS wysyła do płatnika, kierowana jest na ostatni wskazany przez niego adres. Oznacza to, że jeśli płatnika adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały płatnika jako adresata. Dlatego - aby ZUS módł dostarczać płatnikowi korespondencję na właściwy adres – należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.

UWAGA!

Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

Jeśli upoważnili przedstawiciela lub pełnomocnika do załatwiania w ZUS spraw w swoim imieniu, osoba ta staje się stroną w postępowaniu z ZUS. Wówczas również przedstawiciel płatnika lub pełnomocnik ma obowiązek informować nas o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS – w tym adresu elektronicznego.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Opisy spraw:

Źródło: ZUS

ZUS