Zniesienie limitu składek ZUS oceniane negatywnie przez firmy działające w Polsce

11 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok przedłożone przez Ministra Finansów. W działaniach zaplanowanych na lata 2019-2020, a dotyczących podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, oprócz kwestii związanych z obniżeniem stawki PIT z 18% na 17% czy też wprowadzeniu zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, uwzględniono również zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Należy zaznaczyć, iż w 2018 roku kwestia zniesienia limitu składek ZUS była już przedmiotem postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, wszczętego w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw przez Prezydenta RP. W dniu 14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy te są niezgodne z Konstytucją RP.

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest limitowana i wynosi 142 950 zł – powyżej tej kwoty składki te nie są już opłacane.

Mając na uwadze przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na 2020 roku, jednym z kluczowych działań w obszarze składek w latach 2019-2020, jest planowana likwidacja ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS.

Raport KPMG w Polsce pt. „Zniesienie limitu składek ZUS z perspektywy firm działających w Polsce”

W roku ubiegłym, KPMG przeprowadziło badanie, którego celem było poznanie opinii przedsiębiorstw działających w Polsce na temat wpływu ewentualnego wówczas zniesienia limitu składek ZUS na prowadzoną przez nich działalność. Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie pokazało trend związany z obawami firm, że likwidacja limitu składek ZUS może wpłynąć na osłabienie wizerunku Polski jako dobrego miejsca do inwestycji oraz odpływem wysoko wyspecjalizowanych pracowników za granicę. Z perspektywy aż 37 proc. badanych firm zmiany w przepisach mogą mieć negatywny wpływ na postrzeganie Polski jako kraju atrakcyjnego do inwestycji.

Zniesienie limitu składek ZUS może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Polski jako dobrego miejsca do inwestycji

Zniesienie limitu podstawy składek ZUS, to w pewnym sensie kolejny, uwzględniając 4% daninę solidarnościową „parapodatek” nakładany na najlepiej zarabiających podatników. Nie dziwi więc, że  co trzecia badana firma obawia się odpływu specjalistów z Polski czy zmniejszenia atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów. A obecne już na polskim rynku firmy skłoni niewątpliwie do zrewidowania swojej dotychczasowej polityki w zakresie inwestycji i zatrudnienia, co jednocześnie może doprowadzić do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu – mówi Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Z badania KPMG wynika również, iż negatywna ocena konsekwencji likwidacji limitu składek ZUS jest tym większa, im wyższe są roczne przychody i liczba zatrudnionych pracowników w ankietowanych przedsiębiorstwach. Blisko 30 proc. badanych firm zatrudniających powyżej 249 pracowników uważa, że zmiany będą zagrażały rentowności ich przedsiębiorstwa (podczas gdy wśród firm małych, zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi zaledwie 14 proc.). Inne wskazywane przez firmy negatywne konsekwencje zniesienia limitu składek ZUS, to konieczność ograniczenia działalności w niektórych obszarach (24 proc. dużych firm) i zaburzenia płynności oraz konieczność finansowania z dodatkowych źródeł (14 proc. dużych firm). 21 proc. firm o rocznych przychodach przekraczających 50 mln zł wskazuje, że zniesienie limitu może wpłynąć na konieczność redukcji etatów.

Zniesienie limitu w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to również, a może i przede wszystkim dodatkowy element kosztotwórczy z punktu widzenia pracodawców. Ewentualne skutki zniesienia limitu składek ZUS, będą tym bardziej odczuwalne dla przedsiębiorców, im wyższe są koszty płac w związku z zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co potwierdzają wyniki badania KPMG w Polsce. Zwiększone koszty zatrudnienia mogą również spowodować, iż firmy przeznaczą mniej środków na inne cele np. na ewentualne dopłaty ze strony pracodawcy do  rozpoczynających swoje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych czy też na planowane inwestycje – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Źródło: informacja prasowa KPMG

Limit 30-krotnościZUSKosztyFormy zatrudnienia