Zmiany w zwolnieniach chorobowych i kontrole prawidłowości ich wykorzystywania

Ewelina Czechowicz

Z odpowiedzi na interpelację nr 19611 Posła Aleksandra Miszalskiego, w sprawie zmian zawartych w projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie zasiłków chorobowych wynika, że rząd zamierza skrócić okres prawa do pobierania zasiłku chorobowego. Natomiast ZUS nasili  kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub trwa w czasie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą o ile jest ona spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni. Po wyczerpaniu 182 dni okresu zasiłkowego, ubezpieczonemu, który jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy mają się zmienić

Jak informowaliśmy już na łamach pit.pl trwają prace nad zmianami, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. zmiany w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Obecnie projekt ustawy jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich i kontrole L4

Źródło: shutterstock

Polacy masowo korzystają ze zwolnień

Jak informuje w odpowiedzi na interpelacje poselską Stanisław Szwed osobom ubezpieczonym wystawianych jest około 20 mln zwolnień rocznie. W okresie pandemii tj. od marca 2020 r. do lutego 2021 r. liczba wystawianych zaświadczeń lekarskich w poszczególnych miesiącach zmieniała się. Mógł zatem występować pomiędzy poszczególnymi miesiącami wzrost o 20% lub nawet większy, np. pomiędzy wrześniem i październikiem 2020 r. odnotowany został wzrost o ponad 50%. W 2020 r. największą liczbę wystawionych zwolnień lekarskich odnotowano w marcu i w październiku. Dane o liczbie wystawionych zwolnień lekarskich od marca 2020 r. do lutego 2021 r. przedstawia poniższy wykres. Liczba wystawionych zwolnień w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wzrosła o około 4 %.

Kontrole ZUS w 2020 r.

Jak wynika z informacji wskazanych przez Stanisława Szweda w 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 275,4 tys. kontroli osób, którym wystawiono zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 16,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Skutkiem finansowym tych kontroli było wstrzymanie z tego tytułu zasiłków na kwotę 18 346 tys.

Natomiast w 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 574,1 tys. kontroli osób, którym wystawiono zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 39,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Skutkiem finansowym tych kontroli było wstrzymanie z tego tytułu zasiłków na kwotę 37 449,6 tys.

Pandemia utrudnia kontrole ZUS

Jak pisze Stanisław Szwed: przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy w okresie stanu epidemii jest utrudnione. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom kontrolującym, jak i osobom kontrolowanym. Z tego względu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w większym stopniu kładzie nacisk na prowadzenie kontroli na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym oraz posiadanej dokumentacji.

Nadużycia w L4

Stanisław Szwed informuje, że obowiązujące przepisy umożliwiają ubezpieczonym korzystanie wielokrotnie z kolejnych okresów pobierania zasiłku chorobowego, który z zasady powinien być świadczeniem „krótkoterminowym”, zamiast korzystać np. ze świadczenia rehabilitacyjnego lub ze świadczeń rentowych. Jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nierzadko wpływają od pracodawców wnioski o kontrolę pracowników wykorzystujących kolejne okresy zasiłkowe.

Choroba, wypadekZUSKodeks pracyHOT