Zmiany w ryczałcie od 2024 r. - więcej przedsiębiorców skorzysta z opodatkowania w tej formie

Ewelina Czechowicz

Już od stycznia jak zakłada projekt nowych przepisów, z 2 000 000 euro do 3 000 000 euro ma wzrosnąć limit przychodów uprawniający przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Stąd wielu przedsiębiorców przekraczających aktualny limit przychodu może rozważyć wybór tej formy opodatkowania. Dla kogo ryczałt może być korzystny? - przypominamy

Ryczałt to jedna z chętniej wybieranych form opodatkowania przez przedsiębiorców po zmianach, jakie wprowadzono w ramach Polskiego ładu. Ta forma opodatkowania pozwala na  opłacanie w sposób ryczałtowy składki zdrowotnej. Jednak nie wszyscy mogli z niego korzystać z uwagi na limit, który niedługo ma zostać zmieniony i podwyższony.  

Dla kogo ryczałt może być korzystny?

Ryczałt może być korzystna dla pewnych grup zawodowych. Jednak jak każda z form opodatkowania ma swoje plusy i minusy. 

Stawka ryczałtu jest zmienna dla różnych rodzajów działalności. Podstawą tej formy opodatkowania jest przychód, niezależnie od poniesionych kosztów. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku tej formy opodatkowania stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej   działalności i mieści się w przedziale od 2 do 17%. W przypadku tej formy opodatkowania, przedsiębiorca płaci podatek od przychodu bez odliczania kosztów jego uzyskania.

W zakresie ryczałtu wysokość podatku zależy od  wykonywanych usług/sprzedawanych towarów. 

Stawki dla podatników opłacających ryczałt

Stawki ryczałtu wynoszą od 17 do 2%. I tak:

17% -  jest dostępny dla przedsiębiorców wykonujących usługi w ramach wolnego zawodu:  np. przez adwokata, radcę prawnego, biegłego rewidenta, księgowego, doradcę podatkowego, tłumacza, rzecznika patentowego

15% - jest dostępny dla przedsiębiorców,  świadczący takie usługi jak m.in. reprodukcja nośników informacji, pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, pośrednicy w sprzedaży hurtowej, firmy zajmujące się magazynowaniem i przechowywaniem cieczy oraz gazów, wielu przedsiębiorców skupiających się na nabywaniu praw licencyjnych, firmy dziennikarski, fotograficzne, reklamowe i inne.  Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów), usług związanych z obsługą nieruchomości na zlecenie, usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów), usług reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usług fotograficznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (innych niż w ramach wolnych zawodów), usług związanych z zatrudnieniem, organizatorów turystyki, usług detektywistycznych i ochroniarskich, usług w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania, usług kulturalnych i rozrywkowych oraz usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją.

14% - mogą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej, ale i zajmujące się pracami architektonicznymi i inżynierskimi oraz szeroko pojętym projektowaniem.

12% - można stosować przy usługach programistycznych, wydawaniu pakietów gier (z wyłączeniem publikowania gier on-line), doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego, usługach oraz doradztwie związanym z oprogramowaniem, usługach instalowania oprogramowania oraz zarządzania siecią i systemami informatycznymi.

10% -  można zastosować przy odpłatnym zbyciu nieruchomości będących składnikiem majątku i wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz wartości niematerialnych i prawnych.

8,5 % - limit przychodów do 100 000 zł, powyżej limitu 12,5 % Wg 8,5 % ryczałtu można rozliczać usługi najmu, podnajmu, dzierżawy, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wynajmu i podnajmu samochodów, motocykli, przyczep kempingowych bez kierowcy, wynajmu transportu wodnego, lotniczego i szynowego bez załogi, wynajmu i dzierżawy kontenerów, a także świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Tu ważny jest limit przychodów, po jego przekroczeniu od nadwyżki należy opłacić 12,5 % ryczałt

8,5 % (bez limitu) – z działalności usługowej (gdzie indziej niewymienionej), gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, ze świadczenia usług w zakresie zwalczania pożarów i zapobiegania pożarom, usług w zakresie edukacji, działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałych działających w zakresie kultury, usługi wykonywane na materiale powierzonym, prowizje w komisie oraz kolportażu, odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością. 

5,5 % - mogą zastosować przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórcza, roboty budowlane, przewóz towarów taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, a także z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia (energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, biogazu rolniczego, energii pochodzącej z kogeneracji).

3% - może być stosowany przez przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczna (z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), usługi produkcji zwierzęcej, usługi handlu, działalność rybaków w zakresie sprzedaży ryb, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku.

2% - może być stosowany dla przychodów ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Zmiany w ryczałcie od 2024 r.

Źródło: Shutterstock

Składka zdrowotna na ryczałcie 

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem również jest ryczałtowa i przyjmuje jedną z trzech wartości. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest bowiem od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy:

 

  1. przychody do 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  2. przychody 60 000 - 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  3. przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.
kwota przychoduwysokość składki zdrowotnej w 2023 r.
0 - 60 000 zł

376,16 zł

 

60 000,01 - 300 000 zł626,93 zł
 > 300 000 zł1128,48 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

  

Kto nie może stosować ryczałtu?

Nie każdy jednak może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

  • • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej
  • • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
  • • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki
  • • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
  • • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ponadto ryczałtem nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, ani przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Kto powinien rozważyć ryczałt jako opodatkowanie swojej działalności?

Ryczałt może być dobrą alternatywą dla skali podatkowej, pod warunkiem że stawka ryczałtu jest niższa a przychody wyższe niż I próg podatkowy na skali podatkowej i podatnik ma prawo do jego zastosowania. Ryczałt może opłacić się np. prawnikom świadczącym usługi w ramach wolnego zawodu i niezatrudniających pracowników albo przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność budowlaną. Ryczałt może być dobrym wyborem przy zawodach medycznych oraz dla informatyków. W sytuacji kiedy przedsiębiorca wybrał ryczałt, a firma przynosi straty, musi liczyć się z tym, że jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku. 

Każda sytuacja jednak wymaga szczegółowej analizy, najlepiej przy udziale doradcy podatkowego, który wybierze najlepszą formę opodatkowania dla przyszłego przedsiębiorcy.  

Podatki 2023Ryczałt