Zmiany w podstawie naliczania składki emerytalnej i rentowej. MPiPS przygotowało nowe rozporządzenie

Iwona Maczalska

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej. Wyjaśniamy, co się zmieni.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowedotyczy zmian w zasadach ustalania podstawy składek emerytalnych i rentowych, w tym stosowania zwolnień.

 Składka emerytalna i rentowa. Zmiany w podstawie naliczania

Źródło: shutterstock

Posiłki, bony i talony w podstawie naliczania składek z wyższym zwolnieniem

Proponowane przez ministerstwo zmiany mają zmierzać do podwyższenia kwot wyłączenia z podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych dodatkowych świadczeń, jakie są udostępniane pracownikom przez pracodawców. Jak tłumaczą projektodawcy, chodzi o ,,kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz rozszerzenie przepisu o wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych”.  W myśl aktualnie obowiązujących przepisów wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków nie może przekraczać kwoty 300 zł miesięcznie.

Proponowane przez MPiPS zwolnienie ma wzrosnąć do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł i objąć swoim zakresem również bony, talony i karty przedpłacone.

 

Rozliczenia i przeliczenia składek ZUS z waluty EUR na PLN do zmiany

Powyższa zmiana to nie jedyna, jak znalazła się w projekcie rozporządzenia. Kolejna dotyczy usankcjonowania zasad rozliczania i przeliczania walutowego składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Zdaniem projektodawców ,, Zmiana § 4 rozporządzenia jest wykonaniem zalecenia pokontrolnego NIK dotyczącego rozliczania składek ze środków przekazywanych bezpośrednio do ZUS przez austriacką Kasę Urlopową BAUK i niemiecką Kasę Urlopową SOKA-BAU ULAK”.  

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów stosuje się zasadę mówiącą, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (ustawa o PIT). Reguła ta wypełnia swoją funkcję w przypadku przeliczania walutowego dokonywanego przez płatnika składek. Gdy przeliczenia ma dokonać podmiot inny niż płatnik składek np. ZUS, przeliczenie to staje się wręcz niemożliwe.

Projektodawcy proponują więc wprowadzenie zmiany polegającej na tym, że ,, stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych wypłacane przez podmioty niebędące płatnikami składek, będą więc przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy to w następnym dniu, który jest dniem roboczym. Wypłaty dokonywane przez płatników składek rozliczane będą na dotychczasowych zasadach”.

 

/ na podstawie legislacja.gov.pl

ZUSFormy zatrudnieniaHOT