Zmiany w naliczaniu odsetek za nieterminowe opłacenie składek do ZUS - stan prawny od 18.09.2021 r.

Ewelina Czechowicz

Płatnicy składek mają obowiązek terminowego ich opłacania. Nie wywiązanie się z obowiązków w opłaceniu składek wiąże się z konsekwencjami, które mogą być coraz bardziej dotkliwe. Dotąd trzeba było zapłacić odsetki powyżej kwoty 6,60 zł. Od 18 września kwota odsetek, których nie trzeba płacić wzrosła ponad 3 krotnie do kwoty 28 zł.

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Od 18 września 2o21 r, zmieniły się zasady naliczania odsetek za nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.  Płatnicy nie będą musieli regulować odsetek,  gdy wyliczona przed zaokrągleniem kwota, od zaległości z tytułu składek za dany okres rozliczeniowy, jest mniejsza niż 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie ze zmianą przepisów kwota minimalnych odsetek uzależniona została od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2800 zł brutto, a od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie do kwoty 3010 zł. 

Nieterminowa zapłata składek – odsetki po zmianach

Płatnik, który nie opłaci w terminie składek do ZUS musi liczyć się z tym, że w przypadku zapłaty po terminie trzeba będzie dodatkowo do podstawowej kwoty doliczyć odsetki za opóźnienie.

Jak to zrobić prawidłowo? Po pierwsze należy wyliczyć i zaokrąglić kwotę odsetek (do pełnych złotych) odrębnie za każdy miesiąc, następnie sprawdzić, czy wyliczona kwota odsetek za każdy miesiąc przekroczyła 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021 kwota ta powinna przekroczyć 28 zł). , kolejno wyliczyć łączną kwotę do zapłaty – suma składek i odsetek za każdy miesiąc. Zaległe składki oraz odsetki należy opłacić przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Odsetki poniżej 28 zł

Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest poniżej ustawowo określonej kwoty. Od 18 września 2021 r. kwota ta wynosi 28 zł, wcześniej wynosiła 6,60 zł. 

Minimalna kwota odsetek w ZUS wzrosła do 28 zł

Źródło: shutterstock

Terminy płatności składek ZUS

Termin płatności składek i przekazania deklaracji rozliczeniowej do ZUS określa z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Według tych przepisów składki ZUS należy opłacić:  

  1. do 5. dnia następnego miesiąca - w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
  2. do 10. dnia następnego miesiąca - w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  3. do 15. dnia następnego miesiąca - obowiązek dotyczy pozostałych podatników.

Tak na pewno będzie do końca tego roku, w przyszłym roku w związku z Polskim Ładem ma to ulec zmianie.

Nieopłacenie składki ZUS w terminie – zmiany w wysokości odsetek

Nieopłacenie składki ZUS w terminie powoduje powstanie zaległości w płatnościach. Od każdej zwłoki ZUS nalicza odsetki za zwłokę, które podatnik ma obowiązek uregulować. W zawiązku z wprowadzeniem nowych przepisów. Od 18 września 2021 r. odsetki za zwłokę od zaległości składkowych, zostały powiązane z kwotą minimalnego wynagrodzenia i wynoszą 1% tego wynagrodzenia, czyli do 31 grudnia 2021 – 28,00 zł, a od 1 stycznia 2022 r. – 30,10 zł; dotychczas była to kwota 6,60 zł.

Szczegółowe zasady obliczania oraz zaokrąglania odsetek

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby wyliczyć kwotę odsetek za opóźnienie, oprócz kwoty zaległości trzeba ustalić:

  1. liczbę dni opóźnienia w opłacaniu składek, którą liczysz od następnego dnia po terminie płatności do dnia, w którym opłacisz zaległości,
  2. obowiązującą za poszczególne okresy opóźnienia (od - do) stopę procentową odsetek.

 Stopa procentowa odsetek jest zmienna. Gdy za okres opóźnienia obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wówczas odsetki obliczasz odrębnie za okresy, w których obowiązywała w danej wysokości. Następnie wyliczone odrębnie kwoty odsetek za poszczególne okresy należy zsumować. Wyliczona kwota odsetek zaokrąglana jest do pełnych złotych, według zasady matematycznej. Oznacza to, że końcówka wyliczonej kwoty poniżej 50 groszy jest pomijana. Natomiast końcówka wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 50 groszy zaokrąglana jest w górę do pełnej złotówki.

Zadłużenie w ZUS

Saldo konta w ZUS można sprawdzić albo za pośrednictwem PUE ZUS lub bezpośrednio w ZUS. Informacje o ewentualnych zaległościach znajdują się w zakładce „Należne składki i wpłaty”. Dane przedstawione są w postaci tabeli zawierającej informacje o wysokości składki z konkretnego miesiąca, terminowości spłaty i ewentualnych zaległościach. Dane o zadłużeniu znajdują się w kolumnie „Saldo WN”.

Konsekwencje zadłużenia w ZUS, to nie tylko wyższe odsetki

Brak opłaconych składek w terminie może powodować nie tylko potrzebę zapłaty wyższych odsetek. Dług wobec ZUS skutkuje utratą zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego do czasu uregulowania należności. Warto zatem co jakiś czas sprawdzić stan konta w ZUS i upewnić się czy wszystkie składki zostały należycie uregulowane.

Zwolnienia z ZUSZUSNiski ZUS