Zmiany w dietach służbowych 2022. Co ze składkami ZUS?

Iwona Maczalska

Zaledwie trzy miesiące temu doczekaliśmy się zmian stawek diet z tytułu krajowej podróży służbowej. Kwoty te zostały zmienione po raz pierwszy od kilku lat. Czy od nowych diet pracodawca zobowiązany jest każdorazowo potrącać składki ZUS?

» Diety - podróże krajowe (aktualne stawki)

13 lipca 2022 roku po ponad 13 latach opublikowano rozporządzenie zwiększające kwoty diet wypłacanych pracownikom z tytułu odbytej podroży służbowej.  Zmianie uległy nie tylko same kwoty diet, lecz również ryczałt za nocleg oraz dojazdy. Czy wskazane w rozporządzeniu kwoty w całości trafiają na konto pracownika, czy powinny zostać obniżone o należne składki ZUS?

Delegacja służbowa 2022

Źródło: shutterstock

Wyższe diety i ryczałty za dojazd i nocleg od 28 lipca

Nowe kwoty diet służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022 poz. 1481). Za jego sprawą stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wzrosła i wynosi aktualnie 38 zł. To jednak nie wszystko. Podwyżce uległa również stawka 20-procentowego ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – do 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety – został podwyższony do 57 zł. Więcej na ten temat w artykule ,, Od 28 lipca 2022 r. podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe”.

38 zł diety służbowej - co ze składkami ZUS?

Wątpliwości pracowników budzi kwestia oskładkowania wypłacanych kwot diet służbowych. Okazuje się, że ich wysokość zwyczajowo zwolniona jest ze składek ZUS w drodze rozporządzenia MPiPS, lecz odbywa się to na określonych zasadach. Co to oznacza?

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, uzyskane diety z tytułu podróży służbowej nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to bezpośrednio z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 2017  poz. 1949). Warto jednak być uważnym. Nie każda bowiem wypłacona pracownikowi dieta służbowa jest zwolniona ze składek ZUS. Wypłaty te nie podlegają oskładkowaniu tylko do wysokości diety uregulowanej właściwym rozporządzeniem.

Ponieważ aktualnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie diet i podróży służbowych jest rozporządzenie z 13 lipca – obowiązującą wysokością diety jest 38 zł. Oznacza to, że każda taka dieta wypłacana pracownikowi podlega zwolnieniu z ZUS. Jeżeli jednak pracodawca zadecyduje o wypłacie wyższych, niż wskazanych w rozporządzeniu diet – wówczas zobowiązany jest potrącić od nadwyżki składki ZUS.

Więcej na ten temat w artykule ,, Świadczenia z tytułu podróży służbowej a składki ZUS”.

DelegacjaZUS