Zmiany dotyczące zamówień publicznych w związku z tarczą 4.0

Ewelina Czechowicz

Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadza zmiany dotyczące zamówień publicznych. Polegają one między innymi na czasowym zakazie  potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, obowiązkowej zmianie umowy o zamówienie publiczne w związku ze skutkami Covid-19. Poniżej opisujemy najistotniejsze zmiany.

» Tarcza 4.0: tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadziła zmiany dotyczące zamówień publicznych, które w większości obowiązują do 24 czerwca 2020 r.

» Tarcza 4.0 zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i zatrudnionych

Wprowadzone zmiany są istotne dla uczestników rynku, którzy obecnie realizują kontrakty publiczne. 

 

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone to:

1) zakaz potrącania kar umownych

Zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy oraz zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

Wprowadzona zmiana ma przyczynić się do ograniczenia obciążeń finansowych wykonawców zamówienia w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19, a w konsekwencji do zwiększenia ich zasobów finansowych.  Wprowadzone przez ustawodawcę wyłączenie dotyczy jedynie sytuacji, kiedy w związku z którym zastrzeżono karę umowną, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym samym przedmiotowe wyłączenie nie obejmuje kar umownych naliczonych za zdarzenia zaistniałe przed dniem ogłoszenia ww. stanów.

2) Obowiązkowa zmiana umowy o zamówienie publiczne

Istotną zmianą, która wprowadził ustawodawca za pomocą tarczy 4.0. jest również obowiązkowa zmiana umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający zmienia wówczas kontrakt w uzgodnieniu z wykonawcą.

3) Inne zmiany i ich znaczenie dla uczestników rynku zamówień publicznych

Nowe przepisy mają poprawić płynność na rynku zamówień publicznych. Dlatego przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający będą zobowiązani do płacenia wynagrodzenia w częściach lub też udzielenia zaliczek. Dzisiaj mają taką możliwość, ale rzadko z niej korzystają.

Na korzyść wykonawców zmienią się też reguły pobierania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nowością jest również zniesienie obowiązku żądania wadium w przetargach powyżej progów unijnych.

Dodatkowo zniesiono obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego dzięki nowym przepisom możliwe jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.

 

Koronawirus w Polsce