Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2019 r.

Katarzyna Sudaj

W związku z ogłoszeniem przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe od 1 czerwca 2019 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne to wyższe wynagrodzenie uczniów i zwiększenie limitu kwot, które mogą dorobić emeryci i renciści.

W poniedziałek 13 maja 2019 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 roku wyniosło 4.950,94 zł. Kwota ta jest wyższa o 7,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. oraz o 1,8% w stosunku do poprzedniego kwartału. Dynamika wzrostu w ujęciu rocznym jest bardzo wysoka - ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To konsekwencja stosunkowo wysokich wzrostów wynagrodzeń przez cały 2018 r.

Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2019 roku w stosunku do kwartału poprzedniego (4.863,74 zł w IV kw. 2018), wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2019 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2019 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2019 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
198,04 zł247,55 zł297,06 zł01.06.2019
194,55 zł243,19 zł291,82 zł01.03.2019
183,21 zł229,01 zł274,81 zł01.12.2018
180,84 zł226,05 zł271,26 zł01.09.2018

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Nowe limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:

Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.465,66 zł6.436,22 zł01.06.2019
3.404,70 zł6.322,90 zł01.03.2019
37.851,70 zł70.295,30 zł2018
3.206,20 zł5.954,30 zł01.12.2018

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

* podane kwoty są kwotami brutto

Płaca minimalna