Złośliwy kontrahent zapłaci 100% kwoty z faktury na konto Split payment

Piotr Szulczewski

Zapłata na rachunek Split payment jest co do zasady zapłatą za towar lub usługę na rzecz sprzedawcy. Jeśli umowa nie stanowi, że strony umawiają się na płatność z pominięciem podzielonej płatności, po stronie nabywcy występuje dowolność co do tego, w jakim stopniu zapłaci pieniądze na rachunek VAT sprzedawcy. A płacąc „przez przypadek” całość należnej kwoty na ten rachunek ogranicza prawo swojego kontrahenta do dysponowania środkami. 

Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęstsze pytania o Split payment wskazuje:

Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki?

W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

<<Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania o split payment>>

Problem pojawić się może w przypadku, gdy kontrahent wpłaci całość należności na rachunek Split payment. Banki nie stosują ograniczeń co do procentu zapłaty, która ma trafić na rachunek VAT. W efekcie dopuszczalnym jest, by cała kwota z faktury trafiła na rachunek VAT.

Sprzedawca w takim przypadku zostaje ograniczony w prawie do dysponowania środkami – co najmniej przez 60 dni, bo tyle czasu trwa weryfikacja wniosku o przelew pieniędzy na rachunek bieżący. Staje się również podmiotem badanym przez organ skarbowy. 

Czy zapłata na rachunek VAT zwalnia ze zobowiązania?

Natomiast nabywcy trudno będzie udowodnić – szczególnie bez zapisów umownych – że nie zwolnił się ze zobowiązania. Zapłaty dokonał przecież na rachunek bankowy przypisany sprzedawcy… 

<<Umowny zapis o split payment>>

Niezależnie od ustalenia odpowiedzi na to pytanie przez orzecznictwo sądowe - umowy cywilnoprawne i ich dział „zapłata za świadczenie” powinny zostać od 1 lipca 2018 r. znacząco rozwinięte o kwestie płatności z lub z pominięciem rachunku VAT kontrahenta. Strony mogą również wprowadzać umowne warunki odpowiedzialności za dokonanie płatności w firmie nieprawidłowej.  

VATPłatność podzielonaFaktura