Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plus

Gazeta Podatkowa

Opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przez przedsiębiorców, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują niewielkie przychody, obowiązuje od 2019 r. Jednak wejście w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie od 1 lutego 2020 r., a nie z początkiem br., wywołało niemałe zamieszanie. W styczniu 2020 r. obowiązywał dotychczasowy mały ZUS i na zgłoszenie chęci skorzystania z tej preferencji uprawnieni przedsiębiorcy mieli dość mało czasu. Od 1 lutego br. obowiązują nowe zasady i nowe terminy na to zgłoszenie.

Zmiana w małym ZUS

W styczniu 2020 r. w ramach tzw. małego ZUS składki społeczne mogły opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą, których roczny przychód z tego tytułu w 2019 r. nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W ubiegłym miesiącu z ulgi tej mogli więc korzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 67.500 zł (2.250 zł × 30).

Natomiast od 1 lutego 2020 r. w ramach tzw. małego ZUS plus składki społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł.

Informacja o korzystaniu z małego ZUS plus

Aby uprawniony przedsiębiorca mógł korzystać od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS plus, powinien przekazać do organu rentowego odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, tj.:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli kontynuuje działalność prowadzoną w poprzednim roku kalendarzowym,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 - jeśli posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasadniczo dokumenty te przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS do końca lutego 2020 r. Jednak z uwagi na to, że 29 lutego w br. przypada w sobotę, ostateczny termin na ich przekazanie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli 2 marca 2020 r. Taki termin obowiązuje np. przedsiębiorców, którzy w styczniu 2020 r. nie spełniali warunków do dotychczasowego małego ZUS i byli zobowiązani do opłacenia składek za ten miesiąc na ogólnych zasadach. Również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli lub wznowili prowadzenie działalności gospodarczej w lutym 2020 r., powinni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS plus w terminie do 2 marca 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od 23 do 29 lutego 2020 r., wówczas na dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS plus ma tylko 7 dni liczonych od dnia rozpoczęcia/wznowienia działalności (przykład).

W kolejnych latach opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przedsiębiorca będzie musiał zgłosić do końca stycznia danego roku kalendarzowego (jeśli termin ten będzie krótszy niż 7 dni - to w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń). Jeżeli przejście na mały ZUS (np. po zakończeniu 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek społecznych) nastąpi w trakcie roku kalendarzowego, na przekazanie do ZUS odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorca będzie miał także 7 dni.

Żadnych natomiast dokumentów zgłoszeniowych nie przekazuje do ZUS przedsiębiorca korzystający w styczniu 2020 r. z dotychczasowego małego ZUS, który spełnia warunki do korzystania z małego ZUS plus od 1 lutego br.

Dokumenty rozliczeniowe

Zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych w ramach małego ZUS plus, przedsiębiorca będzie miał określone obowiązki informacyjne względem organu rentowego. Będzie on musiał przekazywać informację o obowiązującej go formie (lub formach) opodatkowania w poprzednim roku kalendarzowym, rocznym przychodzie i rocznym dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, a także o podstawie wymiaru składek społecznych ustalonej na dany rok kalendarzowy. Informacje te będzie musiał przekazywać w deklaracji rozliczeniowej - jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie - lub raporcie miesięcznym - jeżeli rozlicza składki również za inne osoby ubezpieczone, składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

W 2020 r. wskazane informacje przedsiębiorca powinien przekazać w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty br. lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia/wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń w ramach małego ZUS w styczniu 2020 r. oraz korzysta z tej preferencji także od 1 lutego 2020 r., to:

  • powinien był przekazać za siebie za styczeń 2020 r. deklarację ZUS DRA oraz jej cz. II (albo raport ZUS RCA oraz jego cz. II), w której wykazał roczny przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w 2019 r. oraz podstawę wymiaru składek społecznych ustaloną na styczeń 2020 r.,
  • za luty 2020 r. powinien przekazać deklarację ZUS DRA oraz jej cz. II (albo raport ZUS RCA oraz jego cz. II), w której wykaże formy opodatkowania obowiązujące go w poprzednim roku kalendarzowym, roczny przychód i roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym przychód i dochód uzyskane w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania oraz ustaloną na dany rok kalendarzowy podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe wzory druków ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat. W okresie od 1 października 2019 r. do 26 lutego 2020 r. zawiesił jej prowadzenie. Spełnia warunki do skorzystania z małego ZUS plus. Nie ma ustalonego prawa do renty. Przedsiębiorca powinien zgłosić się od 27 lutego 2020 r. do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 X X. Dokumenty zgłoszeniowe powinien przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od wznowienia prowadzenia firmy, czyli najpóźniej do 5 marca 2020 r.


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 2020-02-24

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Niski ZUSZUS