Zasiłki rodzinne 2022/2023 - kwoty obowiązujące od 1 listopada 2022 do 31 października 2023

Iwona Maczalska

1 listopada 2022 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Wiele rodzin składa właśnie wnioski o wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków. Ile wyniosą zasiłki rodzinne od 1 listopada 2022 roku oraz jakie będzie kryterium dochodowe?

» Wysokość zasiłków obowiązująca w latach 2022/2023

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w 2022 roku oraz wysokościami zasiłków, jakie będą wypłacane od 1 listopada.

» Zasiłki dla osób bezrobotnych - PIT.pl

Zasiłki rodzinne od 1 listopada 2022 - kwoty

Źródło: shutterstock

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłków?

Wnioski o wypłatę zasiłków w kolejnym okresie zasiłkowym składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, podczas osobistej wizyty w urzędzie, jak i elektronicznie za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl.

Ważny termin złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku o zasiłek rodzinny jest ściśle powiązany z terminem jego wypłaty. Osoby, które złożyły  wniosek o wypłatę zasiłku w nowym okresie zasiłkowym do końca września 2022 roku, na wypłatę zasiłku za listopad poczekają do końca listopada. Jeżeli wniosek został złożony po tej dacie, w okresie pomiędzy 1 października a 30 listopada, jego wypłata nastąpi do końca grudnia.

Wysokości zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2022 do 31 października 2023

Rodzic bądź opiekun prawny może ubiegać się o wypłatę zarówno zasiłków rodzinnych, jak i dodatków do zasiłków.

 

W okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

  1. Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
  2. Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
  3. Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

 

Rodzic / opiekun prawny może wnioskować również o przyznanie tzw. dodatków o zasiłków rodzinnych. Od 1 listopada wynosić one będą:

  1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł (wypłacany jednorazowo),
  2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
  3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
  4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na dziecko miesięcznie,
  5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia,
  6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania,
  7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

 

 

 

 

ZasiłkiZUS