Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zapłata podatku w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa

Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym należny zryczałtowany podatek dochodowy zobowiązani są obliczać samodzielnie i bez wezwania wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego. Zasadniczo wywiązują się z tej powinności w systemie wpłat miesięcznych. Jeżeli jednak spełnią ustawowo określone warunki, wówczas mogą zmniejszyć częstotliwość ich dokonywania i regulować ten podatek co kwartał.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Reguła podstawowa

Przedsiębiorca, który w prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z ryczałtu, oblicza i opłaca go generalnie za każdy miesiąc prowadzenia działalności - niezależnie od wysokości przychodów osiąganych z tego źródła w danym roku podatkowym. Zarówno obliczenia ryczałtu za dany miesiąc, jak i jego uregulowania na rachunek urzędu skarbowego ryczałtowiec ma obowiązek dokonać w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (przypomnijmy, że począwszy od rozliczeń za 2019 r. ryczałtowcy składają roczne zeznania w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Podstawę opodatkowania, którą zasadniczo wyznaczają uzyskane przez ryczałtowca przychody, ustala on w oparciu o zapisy wynikające z prowadzonej przez siebie ewidencji przychodów. Szczegółowe zasady jej prowadzenia oraz warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów... (Dz. U. z 2014 r. poz. 701). Ewidencja przychodów powinna być prowadzona według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Podatnik zobowiązany jest do zbroszurowania prowadzonej przez siebie ewidencji przychodów oraz ponumerowania kolejno jej kart.

Zasadniczo zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisów w ewidencji ryczałtowiec dokonuje w porządku chronologicznym, na podstawie dowodów, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnik prowadzący ewidencję przy użyciu technik informatycznych na koniec każdego miesiąca, we wskazanym terminie ma obowiązek sporządzić wydruk zapisów za dany miesiąc. Jeżeli posługuje się on programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.


Wskaźniki przydatne w rozliczaniu podatku dochodowego dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Ewidencję przychodów ryczałtowiec zobowiązany jest prowadzić rzetelnie i niewadliwie. Ewidencję (z zastrzeżeniami wynikającymi z omawianego rozporządzenia) uznaje się za rzetelną, gdy dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, a za niewadliwą - jeśli prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz przepisami omawianego rozporządzenia.

Wpłaty kwartalne

Możliwość opłacania ryczałtu w danym roku podatkowym raz na kwartał ustawodawca zarezerwował tylko dla niektórych ryczałtowców. Tę formę regulowania zobowiązań z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Limit 25.000 euro przelicza się na złote stosując średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ średni kurs euro obowiązujący w dniu 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł/euro (tabela NBP nr 190/A/NBP/2019), to prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2020 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 109.335 zł, tj. 25.000 euro × 4,3734 zł.

Gdy podatnik, któremu przysługuje prawo opłacania kwartalnego ryczałtu, w 2020 r. zdecyduje się na tę formę regulowania zobowiązań w podatku dochodowym, wówczas będzie go przekazywał na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Zgłoszenie dopiero w zeznaniu

Wybór kwartalnego ryczałtu wymaga dokonania zawiadomienia w tej kwestii. O tej decyzji podatnik powinien poinformować urząd skarbowy w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Tym samym przedsiębiorca opłacający ryczałt ewidencjonowany, który wybierze opłacanie kwartalnego ryczałtu na 2020 r., zgłosi ten fakt fiskusowi dopiero w PIT-28 za 2020 r.

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 r.
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie25.000 euro109.335 zł
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 2020-02-13

Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

RyczałtFormy opodatkowaniaPłatnik PITPodatek PITRozliczenie roczne