Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zapłata podatku PIT w maju i 1 czerwca jednak bez odsetek za zwłokę

Piotr Szulczewski

Przedłużony termin na wysyłkę deklaracji PIT za 2019 nie powoduje negatywnych konsekwencji w postaci naliczenia odsetek od nieterminowej zapłaty należnego podatku. Przepisy rozporządzenia budzą wątpliwości, niemniej ich celem jest wyeliminowanie odsetek. Czy zawsze?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 748), zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

Powyższe zaniechanie wymaga przynajmniej kilku wyjaśnień:

  1. Podatek wynikający z zeznań, o których mowa w art 45 ust. 1 i 1a

W powyższych przepisach wskazano:

1.Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Nie jest jasne, czy przepis odsyła jedynie do każdego zeznania, czy tylko do takiego, o któym mowa właśnie w tym przepisie, tzn. złożonego  w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Gdyby interpretować powyższy zapis dosłownie można by zastanawiać się, czy odsetki za zwłokę zapłacą tylko Ci którzy złożyli deklarację do 30 kwietnia, którzy podatku nie zapłacili w tym terminie, czy również Ci, którzy deklarację złożą po 30 kwietnia. 

Mamy jednak nadzieję, że interpretacja tego przepisu pozwoli na zaniechanie podatku w obu tych grupach podatników.

  1. Odsetki w części przypadającej na dokonane wpłaty w okresie 1 maja - 1 czerwca.

Jeśli płatności odsetek dokona się po 1 czerwca, to płatność nie będzie dokonana w “tym okresie”, a zatem zaniechanie nie znajdzie zastosowania. W efekcie przy płatności 2 czerwca, czyli po terminie przedłużonym, nie można liczyć na zaniechanie.

Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITOdliczenia w PITPIT-37PIT-36Twój e-PITKorekta PITKoronawirus w Polsce