Wzrost minimalnego wynagrodzenia a kary i mandaty za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Ewelina Czechowicz

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpływa na wiele wskaźników, między innymi na wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe. Prezentujemy aktualne stawki sankcji za przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe. 

Od lipca 2023 podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

 

Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależniona jest stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca wzrosło do kwoty 3600 zł. W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wzrosła wysokość grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.  Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe – zmiany od lipca 2023 r.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

 

Od 1 lipca 2023 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 18.000 zł (5 x 3600 zł).

 

Z kolei w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. kara grzywny, orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 360 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 72.000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023 r. a kary i mandaty za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Źródło: Shutterstock

 

Wykroczenie skarbowe

 

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

 

W ostatnich latach kwota ta wynosiła w:

 

- 2017 r. była to kwota odpowiadająca 5 x 2000 zł = 10 000 zł;

 

- 2018 r. 5 x 2100 zł = 10 500 zł;

 

- 2019 r. 5 x 2250 zł = 11 250 zł;

 

- 2020 r. 5 x 2 600 zł = 13 000 zł;

 

- 2021 r. 5 x 2800 = 14 000 zł

 

- 2022 r. 5 x 3010 zł = 15 050 zł

 

- do stycznia do czerwca 2023 r. 5x 3490 zł = 17 450 zł

 

- od lipca 2023 r. 5 x 3600 zł = 18 000 zł

 

Od lipca 2023 r. wykroczeniem skarbowym będzie czyn, w którym kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (albo wartość przedmiotu czynu) nie przekroczyła 18.000 zł.

 

Kary za wykroczenia skarbowe od lipca 2023 r.

 

Za wykroczenia skarbowe może być nałożona kara określona kwotowo najczęściej w formie mandatu karnego. Dodatkowo za wykroczenie skarbowe może zostać nałożona kara grzywny lub sprawca czynu może zostać ukarany wyrokiem nakazowym. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe ustawodawca określił w art. 48 Kodeksu karnego skarbowego.

 

WYKROCZENIA

OD 1.7.2023

DO 31.12.2023

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia)

18 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 5. krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 18 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 72 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 36 000 zł

 

 Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Przestępstwo skarbowe

 

Jest to czyn społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Zgodnie z treścią art. 22 kks karami za przestępstwa skarbowe są:

 

1) kara grzywny w stawkach dziennych;

 

2) kara ograniczenia wolności;

 

3) kara pozbawienia wolności.

 

Zasady wymiaru kary grzywny ustawodawca określił w art. 23 kks. Na podstawie tego przepisu sąd przy wymiarze kary grzywny określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

 

 

 

W związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r.  kary za przestępstwa skarbowe zgodnie z treścią art. 23 kks wynoszą:

 

Kary od 1 lipca 2023 2023 r.  za przestępstwa skarbowe

 

Wysokość grzywny

 

Minimalna stawka dzienna

120 zł

 

Maksymalna stawka dzienna

48 000 zł

 

Minimalna kara grzywny:

1200 zł

 

Maksymalna kara grzywny:

34 560 zł

 

Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym:

9 600 000 zł

 

 

 Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Popełnienie czynu zagrożonego karą za przestępstwa skarbowe może wiązać się z zastosowaniem kary grzywny w stawkach dziennych, może być zagrożone też karą ograniczenia i pozbawienia wolności.

 

Ustawodawca przewidział również środki karne, którymi są:

 

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;

 

2) przepadek przedmiotów;

 

3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

 

4) przepadek korzyści majątkowej;

 

4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;

 

5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;

 

6) podanie wyroku do publicznej wiadomości;

 

7) pozbawienie praw publicznych;

 

8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

 

a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,

 

b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,

 

c) warunkowe zwolnienie.

 

 

Płaca minimalnaWynagrodzenia