Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2021 roku

Iwona Maczalska

Od 1 czerwca 2021 roku zaczną obowiązywać nowe, wyższe kwoty zasiłków dla osób bezrobotnych. O ile wzrosną kwoty zasiłków dla bezrobotnych?

19 maja 2021 roku Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał obwieszczenie w sprawie zasiłków dla bezrobotnych. W myśl obwieszczenia już od 1 czerwca spodziewać się możemy podwyżki kwoty zasiłków dla bezrobotnych. O ile wzrosną kwoty zasiłków?

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych od 1 czerwca

Źródło: FORUM

Kwoty zasiłków dla bezrobotnych od 1 czerwca

W myśl obwieszczenia od 1 czerwca 2021 roku wysokość zasiłków dla bezrobotnych wynosić będzie:

1) W przypadku zasiłków przyznanych po dniu 31 grudnia 2009 roku:

- 1240,80 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
- 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;

2) W przypadku zasiłków przyznanych do dnia 31 grudnia 2009 roku – kwota zasiłku wynosić będzie 730,90 zł.

Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Zasady pobierania zasiłku dla bezrobotnych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). W myśl art. 73.1. ustawy okres pobierania zasiłku wynosi od 180 dni do 365 dni.

Okres 180 dni dotyczy bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Informacje o stopie bezrobocia, a tym samym o okresie pobierania zasiłku przekazują bezrobotnemu bezpośrednio Powiatowe Urzędy Pracy.

Okres 365 dni dotyczy z kolei bezrobotnych, którzy:

  • zamieszkiwali w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001),

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2021 poz. 486).

Formy zatrudnienia