Wymianę dachu odlicz w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ewelina Czechowicz

Wydatki na wymianę pokrycia dachowego mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej - tak uznał Dyrektor KIS po analizie wniosku właścicielki domu jednorodzinnego. W interpretacji nr 0115-KDIT3.4011.339.2020.3.AWO wskazał, że możliwe jest odliczenie wymiany pokrycia dachowego oraz okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej.


Źródło: shutterstock.com

W stanie faktycznym, który był rozpatrywany, podatniczka wskazała, że dokonała wymiany pokrycia dachowego na budynku z lat osiemdziesiątych, z blachy na blachodachówkę. Wymienione zostały również rynny i rury spustowe.

Inwestycja związana z termomodernizacją dachu została zakończona przez Wnioskodawczynię w czerwcu 2019 r. Poniesione wydatki zostały pokryte całkowicie ze środków własnych. Wnioskodawczyni nie otrzymała dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych funduszy.

Wnioskodawczyni potwierdziła, że jest właścicielem budynku mieszkalnego i wskazana nieruchomość wypełnia kryteria opisane w art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, który stanowi, że przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Wydatki na modernizację dachu możliwe do odliczenia w ramach ulgi termoizolacyjnej

Wnioskodawczyni zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem: „czy wydatki poniesione na usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej (jaką jest dach na budynku mieszkalnym) związane z ułożeniem nowego pokrycia dachu (blachodachówką) oraz wymianą rynien i rur spustowych można odliczyć od dochodu w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489)?” Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

» Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Dyrektor KIS przypomniał, że adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

» Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Artykuł 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.).

Wydatki dokonane przez Wnioskodawczynię zostały poniesione w celu ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych. Wydatki poniesione w ramach przedmiotowej inwestycji związanej z termomodernizacją dachu, przynależą - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia - do materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych oraz do usług w związku z realizacją docieplenia przegród budowlanych.

W związku z powyższym Dyrektor KIS w interpretacji potwierdził, że Wnioskodawczyni przysługuje ulga termoizolacyjna. Koszty dotyczący ułożenia nowego pokrycia dachu oraz wymiany rynien i rur spustowych stanowiły wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszczący się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjnaOdliczenia w PITNieruchomości