Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wsparcie z FGŚP w postaci dopłat do pensji jest przychodem - interpretacja indywidualna

Ewelina Czechowicz 07.01.2021 11:40 (aktualizacja: )

Otrzymane wsparcie  w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo. Jak wskazał Dyrektor KIS w wydanej 30.12.2020 r. interpretacji nr0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD. , stanowi przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka, która zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej działa w specjalnej strefie ekonomicznej. W związku z epidemią Covid-19 otrzymała wsparcie pomocowe w postaci dofinasowania do wynagrodzeń pracowników.

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników stanowi przychód?

Spółka zadała pytanie, czy otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pracujących w strefie ekonomicznej stanowią przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że otrzymane wsparcie finansowego z uwagi na COVID-19 w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo. Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymane w ramach przepisu art. 15g ustawy o COVID na wynagrodzenia pracowników należy zakwalifikować jako przychód w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.

Dofinansowanie z FGŚP jest przychodem interpretacja Dyrektora KIS

Źródło: shutterstock

Wsparcie z FGŚP na podstawie art.15 g ustawy o Covid jest przychodem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że dofinansowanie z FGŚP przyznawane na podstawie art. 15g ustawy o COVID, stanowi bezzwrotną pomoc finansową, która ma na celu obniżenie kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzeń pracowniczych) w okresie zastoju gospodarczego, spowodowanego kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Na postawie art. 12 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie;

3. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

a. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,

b. środków na rachunkach bankowych – w bankach.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Co do zasady zatem wsparcie przedsiębiorców w formie dofinansowania wynagrodzeń będzie stanowić przychód z prowadzonej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.

Pełna treść intepretacji indywidualnej znajduje się na stronie: https://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja nr 0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD

Koronawirus w PolscePrzychody