Wnioski o niektóre formy pomocy z tarczy antykryzysowej tylko do 10 czerwca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy mają ostatnie dni na złożenie wniosków o niektóre świadczenia z tarczy antykryzysowej. Przypominamy o które formy pomocy należy wnioskować do 10 czerwca 2021 r.

Prowadzący działalność gospodarczą mogą do 10 czerwca 2021 r. wnioskować o:

 • pożyczkę (dla mikro przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na podstawie art. 15 zzd i 15 zzda),
 • dofinansowanie do bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc oraz
 • dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników na podstawie art. 15zzb, 15zze, 15zze2

Pożyczka 5 000 zł

Pożyczka do 5000 zł z  Funduszu Pracy to rozwiązanie, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od ubiegłego roku. Świadczenie jest jednoraazowe i można o nie wnioskować bez wymogu kodu PKD. Do 10 czerwca 2021 r. wniosek o nią mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z tego rozwiązania. Wsparcie przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Świadczenia z tarczy dostępne do 10 czerwca 2021 r.

Źródła:shutterstock

Kto może ubiegać się o pożyczkę do 5 000 zł?

O pomoc tą mogą ubiegać się wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą i mający status mikroprzedsiębiorcy według definicji zawartej w Ustawie o przedsiębiorcach. Muszą one spełnić łącznie następujące warunki:

 • zatrudniać maksymalnie 10 osób (z pożyczki mogą skorzystać także przedsiębiorcy niezatrudniający żadnych pracowników oraz osoby samozatrudnione),
 • ich roczny obrót netto w ostatnich 2 latach nie może być większy niż 2 miliony złotych lub kwoty tej nie może przekroczyć ich suma aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat,
 • prowadzić firmę przed 1 kwietnia 2020 roku,
 • w dniu składania aplikacji o pożyczkę ich działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na prowadzenie  działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora. Wniosek należy złożyć przez stronę praca.gov.pl. Otrzymanej pożyczki nie trzeba będzie oddawać pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od jej udzielenia będzie nadal prowadził działalność gospodarczą.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności

W dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy, które wydłużają termin udzielania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej do 30 czerwca 2021 r. Jednak wnioski o o przyznanie wsparcia mogą być składane wyłącznie do  10 czerwca 2021 r. Są to:

   1. dofinansowanie do bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc oraz
   2. dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników na podstawie art. 15zzb, 15zze, 15zze2

Pomoc na podstawie wymienionych powyżej przepisów udzielana jest przez powiatowe urzędy pracy niezależnie  od kodów PKD pod warunkiem złożenia wniosku do 10 czerwca 2021 r.  O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć przez stronę praca.gov.pl.

Dofinansowanie do bieżących kosztów dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów.

I tak, jeśli:

   1. spadek obrotów wynosi > 30% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),
   2. spadek obrotów wynosi > 50% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),
   3. spadek obrotów  wynosi > 80% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł)

Dofinansowanie z PUP dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników

Ten rodzaj pomocy mogą otrzymać, mikroprzedsiębiorca, który  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Pomoc dostępna jest też dla małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy. Za małego przedsiębiorce uważa się, przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Kwoty dofinansowania

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  Powyższe oznacza m.in., że w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy w 2020 r., to nie może ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r.

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce